Ann Kern Godals Minnefond

I utlysningen av midler fra Stiftelsen Hâstforskning i 2018 finnes det også mulighet til å få finansiering fra Ann Kern Godals minnefond til prosjekter innenfor hesteassistert terapi. Fondet bidrar med inntil 500.000 norske kroner årlig i tre år.

I 2017 ga Stiftelsen Hästforskning hedersprisen til Ann Kern Godals forskningsprosjekt om hesteassistert terapi. På bildet ser vi Anne Kathrine Fossum overlevere diplomet til Tore Godal.

Ann Kern Godals minnefond gir støtte til prosjekter innenfor hesteassistert terapi, prosjektene behøver ikke være knyttet opp til noen spesifikke medisinske områder. For å oppfylle kriteriene til denne støtten, må prosjektetene i tillegg omhandle enten samfunnsøkonomiske konsekvenser eller behandlingsformer og behandlingsalternativ

Prosjektfinansieringen kan enten utgjøre en del av finansieringen av en doktorgrad, eller helt eller delvis finansiere en postdok.

Finansieringen fra fondet, gjennom Stiftelsen Hästforsknings utlysning i 2018, kan maksimalt beløpe seg til 500.000 norske kroner årlig i en treårsperiode.

Stiftelsen Hästforksning og Ann Kern Godals minnefond tar sammen beslutningen om fordeling av midlene til aktuelle søkere gjennom Stiftesen Hästforskning åpne utlysning. Som søker må du oppfylle kriteriene til minnefondet, ellers er søknadsprosessen den samme som for andre prosjekter som søker midler gjenneom Stiftelsen Hästforskning.

Denne teksten er opprinnelig publisert på www.hastforskning.se