Informasjon fra arbeidsgruppa for de særnorske rasene

17.12.2010

NHS har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage et forslag til handlingsplan for de tre særnorske rasene. Arbeidsgruppa ledes av Birgit D. Nielsen, styremedlem ved NHS, øvrige medlemmer er en representant fra hver av de tre raseorganisasjonene: for dølehest Stein Bentstuen, for fjordhest; Jonas Vevle, fra nordlandshest/lyngshest; Hans Erling Moholt, to fra NHS sitt avlsråd; Inge Kringeland og Elin Furrevik og en representant fra UMB; Hanne Fjerdingby Olsen.

 

 

Mandatet for arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa skal beskrive og anbefale gjennom en overordna handlingsplan hvilke tiltak som bør settes i verk og prioritere tiltakene for å nå følgende mål: 

Mål

Avl, bevaring og bruk av de tre hesterasene skal være bærekraftig.
Dølahest og nordlandshest/lyngshest skal kunne strykes fra FAOs liste over arter som betraktes som ”truet – vedlikeholdt” (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x8750e/x8750e.pdf

Handlingsplan

Handlingsplanen skal finne frem til virkemidler som fremmer avl, bevaring og bruk.

Handlingsplanen skal bl.a. bidra til:
- Flere fødte føll av de tre særnorske rasene
- Flere velutdanna særnorske hester i markedet
- Bedre og faglig velbegrunna retningslinjer i avlsarbeidet
- Økt kunnskap om de tre hesterasene
- Økt bruk av de særnorske hesterasene i næring og derved økt omsetning
- Styrking av samarbeidet mellom de ulike institusjoner og interesseorganisasjoner som arbeider for de særnorske rasene nasjonalt og tilsvarende relevante hesteraser internasjonalt.

Arbeidsgruppa skal utarbeide konkrete mål og delmål og fremme forslag til tiltak innen de områder utvalget finner sentrale for å oppnå det overordna målet. 

Arbeidsgruppas virketid

Arbeidsgruppa skal ha ferdig et forslag til handlingsplan innen NHS-styret sitt siste møte før sommeren 2011. Forslaget til handlingsplan vil inngå i styrets strategi-diskusjon for ny strategiplan som skal gjelde fra 2012.

 

Det første møtet 19. november 2010

Arbeidsgruppa møttes for første gang 19. november på Starum.  Arbeidsgruppas medlemmer beskreiv svært likt de utfordringene de så for de særnorske rasene, mange av de nevnte løsningene var også svært sammenfallende. Arbeidsgruppa blei enig i løpet av dette første møtet om at en langvarig, omfattende, forpliktende og bredt anlagt markedsføringsplan har høy prioritet for å nå målet om å få flere hester av de særnorske i bruk.
Arbeidsgruppa hadde også fått i oppgave av styret ved NHS å utale seg om følgende: ”Utvida bruksprøver for dølehest opprettholdes i sin nåværende form for 2011. Utvalget vurderer om eller hvordan bruksprøver for nordlandshest/lyngshest og fjordhest skal gjennomføres i 2011.”

 Bakgrunnen for dette var blant annet et brev til NHS fra de tre landslagene i fellesskap hvor de ber om en endring av utvida bruksprøve. NHS svarte på denne anmodninga fra de tre landslagene med å opprette nettopp denne arbeidsgruppa som skal se mye videre enn bare en endring av dagens utvida bruksprøve. I etterkant av styremøtet på NHS 22.09.10 hvor det blei vedtatt at arbeidsgruppa skulle etableres, har arbeidsgruppas medlemmer blitt oppnevnt og de tre landslagene har behandla gruppas mandat. Dølehest og fjordhest er tydelige på at de ikke ønsker å fjerne dagens ub før det foreligger en bedre løsning, mens nordlandshest/lyngshest ønsker å fjerne ub i 2011 og har foreslått en overgangsordning.

Sammensetninga av arbeidsgruppa blei sånn at det kan stilles spørsmål ved habiliteten til både leder og raserepresentant for nordlandshest/lyngshest i avgjørelsen omkring gjennomføring av ub for denne hesterasen i 2011, fordi begge er eiere av hingster som er aktuelle for ub i 2011. Styret fant det da riktig å flytte vurderinga fra arbeidsgruppa til styret. For ordens skyld; leder av arbeidsgruppa hadde meldt forfall til styremøtet på NHS 18.november 2010.

Arbeidsgruppas diskusjon om endring av utvida bruksprøve for framtida var konstruktiv og god og det var i all hovedsak enighet om at dette arbeidet var omfattende og viktig. Det var også i stor grad enighet om at vi må ende opp med noe som er gjennomtenkt, hvor verdiene i dagens ub blir videreført, som er kvalitetssikra og utprøvd, slik at vi ikke om noen år igjen er i samme situasjon som nå, hvor vi ser at vi har hatt et system som ikke gir den tiltenkte effekten, som tilfellet er med dagens ub.

Arbeidsgruppa sin virkelig store utfordring er å fremme en solid og godt gjennomarbeida handlingsplan med realistiske mål og finansiering, som bidrar til det viktige målet. Målet er ikke mindre enn å bevare og utvikle de tre særnorske hesterasene – våre nasjonalskatter og levende kulturbærere, til glede for oss og for våre etterkommere.

Arbeidsgruppa har planlagt sitt neste møte 7. januar.


For arbeidsgruppa

Birgit D. Nielsen