Ny mal for avlsplanene

De første avlsplanene ble vedtatt i 1995, og har siden blitt revidert noen ganger.


Styret ved Norsk Hestesenter har sett et behov for en oppgradering av avlsplanene. De har derfor gitt avlsavdelingen i oppgave å utarbeide en mal for avlsplanene.

Porsche db Kuhailan Haifi oa shagyaaraberhoppe f.2011 Foto: LIne Torrissen Carlsen
22.12.2011

Avlsplanen er todelt.  Del I - Generell del inneholder overordnede bestemmelser som gjelder for all hesteavl i Norge. Del II omfatter rasevise bestemmelser utarbeidet av den enkelte raseorganisasjon i samarbeid med Norsk Hestesenter. Fåtallige hesteraser uten godkjent avlsplan følger bestemmelser utarbeidet av Norsk Hestesenter. Disse bestemmelsene fremgår av en egen «Avlsplan del II».

Hensikten med oppgraderingen er ikke å endre det faglige innholdet i avlsplanene.  Men å få til en felles systematisering av innholdet i avlsplanene, slik at det blir lettere å finne fram til ting som berører samme tema på tvers av raser.

 Del I – Generell del er nå vedtatt i styret, og følger vedlagt.

Del II – Rasespesifikk del vil bli en mal (en innholdsfortegnelse) som skal fylles med innhold utfra dagens avlsplaner. Når denne delen skal utarbeides for de enkelte raser vil det bli et samarbeide mellom avlsorganisasjonen og Norsk Hestesenter, som sammen vil sette opp en fremdriftsplan for dette arbeidet. Denne delen skal revideres hver 4.år. Dvs. den skal gjennomgås, men behøver ikke endres. I spesielle tilfeller kan det gjøres enkelte endringer i avlsplanen utenom dette. For utenlandske raser kan det ved vesentlige endringer i moderlandets retningslinjer foretas oppdateringer av avlsplanen mellom revisjonene.

Del I - generell del finner du her.