Informasjon om nye dommerkort 2011

Administrasjonen ved Norsk Hestesenter ønsker å informere om status ang utstillingsdelen knyttet til Sportssystemet (datasystemet vi registrerer alle hestedata inn i).

Nybakk Frøyar 1.pr. I i kvalitet Stav 2011. Foto: Kjersti Nerbråten
19.05.2011

Tidlig i år oppgraderte Norsk Rikstoto hele Sportssystemet til ny dataplattform (11g Oracle). I denne prosessen ble det bestemt at det var svært lite hensiktsmessig å ta med over den eksisterende skjemaløsningen for dommerkort (eForm), grunnet at det ble antatt at den ikke kom til å fungere godt på ny plattform. Resultatet var at vi ved inngangen til våren stod uten skjemaløsning for dommerkort, og at det måtte jobbes raskt for å utvikle et nytt og bedre alternativ. Dette har Norsk Rikstoto stilt utviklingshjelp til rådighet for, samt at NHS har deltatt med ressurser, både økonomisk og i form av prosjektdeltakere. De nye dommerkortene har blitt utviklet med tanke på å ta tak i noe av det som ble påpekt i forbindelse med Therese Selles bachelor-oppgave, samt innspill fra dommere, forskningsmiljø og andre. 
Nå foreligger dataløsningen og den ble satt i drift til hingsteutstillingen på Stav 29.april.

Hva er nytt?

• Bruk av halvkarakterer: Vi opererer fortsatt med skala fra 1-10, med karakter lavere enn 5 som ikke bestått, men nå er det anledning til å bruke halvkarakterer.
• Matematisk beregning av karakteren helhet eksteriør: Det skal gis 4 hovedkarakterer for eksteriør.
o Rasetype og preg
o Kroppsbygning og muskulatur
o Beinkvalitet og beinstilling
o Bevegelser
I den elektroniske løsningen vektes disse egenskapene slik (unntatt ponni): Rasetype og preg (40 %), kroppsbygning og muskulatur (20 %), beinkvalitet og beinstilling (20 %) og bevegelser (20 %). Karakteren helhet eksteriør beregnes ut fra dette og kommer ut automatisk med tidels poeng. I de tilfeller der utfylling av dommerkort skjer manuelt (papir), vil det være nødvendig å beregne denne karakteren ved hjelp av kalkulator.

 • Delkarakterer:

o Beinkvalitet og beinstilling: Nytt i denne løsningen er at beinkvalitet og beinstilling samt bevegelser består av delkarakterer som skal settes. Disse inngår ikke matematisk i den respektive hovedkarakteren. Det vil si at det skal settes en karakter for frambein, en for bakbein, en for høver og en for bevegelsenes korrekthet. For eksempel skal en sabelbeint hest ha lav karakter på frambein, men kan godt få gode karakterer på bakbein, høver og bevegelsenes korrekthet.     

Åringshopper Førde 2011. Foto: Anne S.H. Bruland

Hovedkarakteren for beinkvalitet og beinstilling mener vi fortsatt skal settes lavt (kanskje være lik karakteren for frambein), men dommerkortet vil nå tydeligere fortelle at det er frambeina som har svakheten og som gir grunnlag for den lave karakteren.  

o Bevegelser: Det skal settes delkarakter for skritt og delkarakter for trav (dessuten delkarakter for galopp for hester som har løsvisning).     

• Avkrysning for eksteriøre egenskaper:Arbeidsdokumentet som dommerne har med i ringen åpner for muligheter for å krysse av for noen egenskaper. Det ville være uråd å lage avkrysning for alt. Derfor er de vanligste egenskapene tatt med, egenskaper som antas å ha avlsmessig betydning. I 2011 skal avkryssingsskjema ikke benyttes for unghestklassene, men forbeholdes hopper, hingster og vallaker. Avkryssede egenskaper listes opp i egne felt på dommerrapporten som skal deles ut til utstiller.

Helhetsvurdering eksteriør – dette vil bli tekststrengen som kommer i stamboka. Det skal som før forfattes en tekst som skal leses ved sluttoppstilling.

Ordningen vil bli evaluert etter årets utstillingssesong.

Eksempel på avkryssingsskjema og den ferdige dommerrapporten som utstiller skal få.

Skjema som skal brukes på unghestskuene i 2011.