Historisk møte mellom de nasjonale sentrene

Dølahingsten Gjerde Blæsen i Sikkilsdalen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kristin Sundstrøm,  11.12.2012

Mandag 10 desember startet prosessen med å utarbeide en forpliktende samarbeidsavtale mellom de tre nasjonale hestesentrene: Norsk Hestesenter, Norsk Fjordhestsenter og Nord-Norsk Hestesenter. Møtet er historisk fordi dette er det første viktige steget i å utarbeide en avtale som skal beskrive samarbeid og rollefordeling knyttet til de nasjonale oppgavene, og hvordan sentrene i fellesskap skal sikre en dynamisk utvikling av oppgavene. Vertskap for det første møtet var Nord-Norsk Hestesenter i Troms - senter for nordlandshest/lyngshest. Det skal være tre møter i prosessen, neste møte skal være ved Norsk Fjordhestsenter, og tredje og avsluttende møte ved Norsk Hestesenter.

Konkret samarbeidsavtale på gang
Det har vært både dialog og samarbeid tidligere, men nå skal samarbeidet konkretiseres og drøftes. Det ligger også klare føringer fra Landbruks- og Matdepartementet at samarbeidsavtalen skal på plass forankret i nasjonale oppgaver som kompetanse, utdanning, avl og bevaring.
Fra Norsk Hestesenter møtte Vegard Thune, direktør og Elin Furrevik, rådgiver - sistnevnte arbeider med Handlingsplanen for nasjonale de hesterasene. Fra Norsk Fjordhestsenter møtte Kjell M. Åshamar, styreleder og Jostein Vonheim, daglig leder. Fra Nord-Norsk Hestesenter møtte Kjell Nyberg, daglig leder, Maria Ellingsen, lærer hestefag og Kristin Sundstrøm. (sistnevnte vara for Birgit D.Nielsen) Fra Landslaget for nordlandshest/lyngshest møtte Marit Wasmuth. Prosessen er også tuftet på hva raseorganisasjonene ønsker og forventer av de nasjonale sentrene, det er viktig at raseorganisasjonene for de nasjonale rasene bidrar i prosessen, og det første møtet fant sted på senteret for nordlandshest/lyngshest.

Utfordringer for de nasjonale rasene
Elin Furrevik oppsummerte og konkretiserte de føringer Handlingsplanen gir for nasjonale oppgaver, og de utfordringer de nasjonale rasene står ovenfor - og hvilke tiltak som er iverksatt. I diskusjonen videre fikk representantene presentert sine innspill til veien videre, samarbeid mellom sentrene, raseorganisasjonene, og øvrige aktuelle samarbeidsorganisasjoner.

Mange prosjekter allerede i gang
En rekke prosjekter og tiltak er på trappene, eller er allerede iverksatt: Fokus Unghest, Signaturaktivitet, markedsføring og merkevarebygging nasjonale raser - dette må gå hånd i hånd med hva som skal konkretiseres i den kommende samarbeidsavtalen. De nasjonale sentrene er til for de nasjonale rasene - og for raseorganisasjonene - nå skal det befestes hvilke nasjonale oppgaver man arbeider med på de ulike stedene, hvordan samarbeidet skal forvaltes, og hvordan man i fellesskap arbeider til beste for de nasjonale rasene - som idag sliter med faretruende lave bedekningstall.

Nasjonale sentre viktige
Antall bedekninger og fødte føll er under en kritisk grense for de nasjonale rasene - det vil si under 200 fødte føll årlig. Selv om raseorganisasjonene, lokallaga og medlemmer gjør en enorm innsats på frivillig basis for de nasjonale rasene, må de nasjonale sentrene være sentrale aktører i samarbeidet videre.
Møtereferatene blir publisert fra møtene etterhvert. Neste møte er berammet til januar, og målsettingen er at samarbeidsavtalen skal foreligge innen utgangen av februar 2013 - ved det tredje møtet.