Kåringskravet faller, kvalitetskravene består

Skrevet av Kari Hustad,  16.03.2012

Norges regelverk som gjelder hesteavl vil i løpet av 2013 eller 2014 bli endret. Årsaken er at EU-kommisjonen er i ferd med å gjennomgå alt avlsregelverk for å sikre fri handel og større åpenhet der avlsspørsmål behandles likt både i EU og i EØS-land. Regelverket blir nå felles for alle produksjondyr samt hest.

Mattilsynet inviterte alle godkjente hestavlsorganisasjoner samt NHS til et orienteringsmøte den 16.mars der også representanter fra LMD (Landbruks-og Matdepartementet) samt UMB (Universitetet for Miljø-og Biovitenskap) deltok.

EU-kommisjonen har nå laget et forslag der også Norge har anledning til å komme med innspill. Det nye vil være at raseorganisasjoner som er godkjente vil få større rom for egne beslutninger når det gjelder stambokføring og godkjenning av avlsdyr, dvs både hingster og hopper. Kjernen i forslaget er at alle hester med godkjent stamme skal opptas i stambok.
«Kåring» er et begrep som EU ikke sier noe om i sitt forslag. Det kan bety slutten på dagens kåringsforskrift slik vi kjenner den i Norge. Imidlertid er det viktig å presisere at det ikke vil være snakk om et totalt frislipp av hingster i framtidas hesteavl i Norge. De godkjente avlsorganisasjonene vil selv kunne bestemme hvilke kvalitetskrav de vil stille til avlshingster og hopper, og det vil bli arrangert utstillinger også når det nye systemet er på plass. Det vil fortsatt ikke være anledning til å bruke hingster med arvelige lidelser, noe som også er beskrevet i dagens Lov om velferd for hest. Hvilke lidelser det er snakk om vil variere fra en hesterase til en annen.

Utspillet fra EU-kommisjonen kommer ikke som noen overraskelse verken på avlsorganisasjonene eller NHS. Samtlige avlsorganisasjoner som var til stede på møtet understreket at framtidas avlsarbeid vil bygge på en langsiktig strategi med tydelige mål nedfelt i de ulike avlsplanene. Men framtidas stambøker vil trolig bestå av ulike nivå der hester vil ha ulike rettigheter ut fra hvilket nivå de er rangert inn i.

I forslaget ligger det også at godkjente avlsorganisasjoner vil ha et avgrenset geografisk område for sitt virke. Derimot er det ennå ikke klart i hvor stor grad Norge kan ha særvilkår for en eller flere raser.

- Vi har allerede signalisert at vi ønsker et system likt dagens kåring for de nasjonale rasene fjordhest, dølahest, nordlandshest/lyngshest og kaldblodstraver. Dette er raser som vi har et spesielt ansvar for. Her er NHS og de aktuelle avlsorganisasjonenen helt på linje, sier spesialrådgiver for hesteavl på NHS, Tore Kvam.
Samtidig er det er klart at behovene er ulike hos avlsorganisasjonene. For eksempel er Norsk Varmblod og Norsk Ponniavlsforening en del av en internasjonal hestepopulasjon, som i forhold til de nasjonale hesterasene har helt andre hensyn å ta. 

Pr i dag er det usikkert i hvor stor grad Norge kan gå inn med særvilkår. Det er heller ikke klart om det fortsatt vil være slik at alle avlsplaner må godkjennes av styret ved NHS slik tilfellet er i dag.

Mattilsynet ønsker fortsatt innspill fra avlsorganisasjonene og NHS som skal bringes videre til EU-kommisjonen. Trolig blir det nye avlsregelverket klart i løpet av sommeren. Neste trinn blir da å tilpasse EUs nye regelverk her i Norge, noe som er et omfattende arbeid. Med den tempoplanen som ble skissert i møtet, kan de nye reglene begynne å gjelde forut for avlssesongen 2014.

 Kontakpersoner:

Tore Kvam, spesialrådgiver NHS               mobil 900 41085
tore.kvam@nhest.no

Kari Hustad, informasjonsrådgiver NHS    mobil 404 96568
kari.hustad@nhest.no