Mer om hest i Landbruksmeldinga

Nordlandshesten/lyngshesten Eigerøy Lyngsgutten. Foto Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  29.03.2012

Næringskomiteen i Stortinget er nå klar med sin innstilling til Landbruksmeldinga. Etter diskusjoner og innspill har hesten fått et lengre avsnitt enn det opprinnelige forslaget. Flere av innspillene som ble gitt fra Norsk Hestesenter både som innlegg under komiteens høring og senere skriftlig er tatt med i innstillingen som nå er klar for behandling i Stortinget. Her følger avsnittet som omhandler norsk hestenæring:
Komiteens flertall, alle unntall Fremskrittspartiet og Høyre, har merket seg at hestenæringen er en bygdenæring i vekst. Hesten brukes i dag i sport, fritid, turisme og i helsesammenheng. Innen alle disse bruksområdene og innen oppdrett av hest er det betydelige innteks-og sysselsettingsmuligheter.

Flertallet mener at hestenæringen er en næring som har forutsetninger for å bli en verdiskaper i landbruket over hele landet i årene fremover. Hestehold bidrar til bosetning på landbrukseiendommer og til økt rekruttering i landbruket.

Fot å utvikle hestenæringen fremover, er det etter flertallets mening viktig med langsiktige og stabile rammevilkår som stimulerer til å ha hest i næring.

Dette vil også styrke arbeidet i å ta vare på de nasjonale hesterasene.

Flertallet ser positivt på at Landbruks-og Matdepartementet vil samarbeide med andre berørte departement og arbeide for å synliggjøre og videreutvikle hestens potensial innen verdiskapning, helse, utdanning og som brobygger mellom by og land. Flertallet forutsetter at dette skjer i nært samarbeid med hestenæringen, og at arbeidet vil strekke opp strategier og tiltak.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil understreke hvor viktig hestenæringen er for norsk
landbruk. I følge Norsk Hestesenter skapes det et årsverk for hver tiende hest. Av disse er mange sysselsatt i distriktene. Styrking av hesteholdet vil være positivt for rekrutteringen av nye krefter til landbruket. I Sverige står hestesport og hestehold sterkt, og man har klart å gjøre dette til en solid næring.

Disse medlemmer mener man bør vurdere å innføre bedre og enklere regler for skatt og avgifter for utøvere som satser på hest som næring. Disse medlemmer vil understreke at hesteturisme har ekspandert kraftig de siste årene, og at dette kan være en alternativ inntektskilde for den aktive bonde. Det er viktig at det offentlige legger til rette for at det etableres en god dialog mellom grunneiere og hesteeiere for å etablere avtaler om ferdsel.