Kåringsforskriften forsvinner

Fra og med neste år forsvinner kåringssystemet fra det nasjonale lovverket i Norge. Det er bestemt av Landbruks og Matdepartementet.
Ansvaret for hvilke hingster som skal kunne brukes i avlen blir nå løftet over til de ulike avlsorganisasjonene.

18.08.2014

Det har lenge vært klart at Kåringsforskriften ville bli borte fra det norske lovverket, men tidspunktet har ikke vært klart. I forrige uke ble NHS kjent med at forskriften forsvinner fra og med 1.januar 2015. Fram til nå har det vært NHS som har organisert kåring av hingster av alle godkjente hesteraser i Norge. Dette ansvaret blir nå borte.
- Det er nok ulike reaksjoner på at kåringen blir borte. Noen vil juble, mens andre trolig vil fortsette med en form for kåring. Dette gjelder særlig de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, sier spesialrådgiver Tore Kvam ved NHS.
- Kaldblodstraveren, som har et avlssamarbeid med Sverige, vil trolig også fortsette med et utvalgsystem av hingster som vil ligne på kåring. Denne rasen trenger raskest mulig en avklaring fordi det allerede i oktober skal være kaldblodskåring i Østersund som peker mot avlssesongen 2015.

18 avlsplaner må endres
Når norsk hesteavl skal forberede seg på et annet avlssystem fra neste år, innebærer det at til sammen 18 ulike avlsplaner må endres av de ulike avlsorganisasjonene.
- Nå har avlsorganisasjonene full frihet til å bestemme hvordan de vil ha det mht utvelgelse av hingster. Ulike raser har ulike utfordringer i forhold til f.eks. arvelige sykdommer. På NHS vil vi selvsagt stå til disposisjon for organisasjonene som ser fordelen av å forene kreftene, men det blir helt opp til dem. Jeg tror det vil bli en svært krevende jobb for organisasjonene å ha til sammen 18 avlsplaner ferdig justerte innen årsskiftet. Avlsorganisasjonene er svært ulikt forberedt på dette, sier Tore Kvam.

Det Norske Travselskap kommenterer:
- Jeg tror vi skal klare å ordne opp med dette. Styret i DNT er nettopp orientert om saken, og det vil trolig bli slik at kaldblodskåringene som vi arrangerer i samarbeid med svenskene vil fortsette som før. Når det gjelder varmblodstraveren vil det være naturlig for oss å finne et utvalgssystem av hingster som harmonerer med det som nå finnes i Sverige, Danmark og Finland. Det vil si en slags varedeklarasjon der hingstene som ønskes brukt i avl må møte på, sier Anders Järnerot som er avlssjef i DNT.

Ponniavlsforeningen kommenterer:
- Vi har en viss klarhet i hvordan vi vil ha det allerede, fordi vi har gjort en ganske grundig arbeid en stund, kommenterer Live Enerhaugen, styreleder i Norsk Ponniavlsforening. Foreningen er raseorganisasjon for 14 ponniraser.
- En form for siling av hingstene tror jeg det fortsatt vil bli. Vi vil nå se nærmere på våre naboland og våre moderland, dvs hovedsaklig Storbritannia.  I Storbritannia i dag er det slik at noen raseorganisasjoner godkjenner nærmest rubbel og bit av hingster, andre krever kun et veterinærattest, mens andre igjen går grundigere til verks for å velge ut sine avlshingster. Flere britiske raser er for øvrig i ferd med å stramme inn igjen nå. Vi i Norsk Ponniavlsforening skal diskutere dette grundig i styret og i organisasjonen for øvrig. For oss er det viktig å ha i bakhodet av ponnipopulasjonene i Norge er små og derfor ekstra sårbare. Ellers er det viktig at raseorganisasjonene nå kommer sammen og finner en noenlunde lik prosess framover. Vi vil f eks gjerne snakke med raseorganisasjonene for de nasjonale hesterasene, avslutter Live Enerhaugen.

Landslaget for dølahest kommenterer:
Vi har visst at kåringsforskriften på et eller annet tidspunkt ville ryke. Det vi har diskutert er muligheten for å dele stamboka inn i flere nivåer, der målet er å ha flest mulig individer inne på det høyeste nivået, sier Olav Stormorken som er leder for avlsutvalget og styremedlem i Landslaget for dølahest. Jeg tror framtidas hingsteutstillinger vil være ganske like de vi kjenner fra før. For oss er det viktig å ta vare på rasetypen og holde arvelige sykdommer i sjakk, slik som f.eks.draktbruksforbeining.

BAKGRUNN:
Landbruks- og matdepartementet har som et ledd i regelverksforenkling foreslått å endre de offentlige kravene til hesteavl. Forenklingen innebærer at det ikke lenger vil være et offentlig krav om kåring av hingster som skal brukes i avl. De nasjonale kåringsbestemmelsene vil derfor ikke lenger være en del av regelverket om avl på hest. Endringsforslaget er ikke begrunnet i den dialogen som har vært med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om lovligheten av kåringskravet.

Departementet har gitt Mattilsynet i oppdrag å utarbeide utkast til endringer i forskrift om godkjente (renavla/registrerte) dyr av hestefamilien, som skal gjennomføre denne forenklingen. Endringsforslagene vil bli sendt på høring i høst. 

Kontaktpersoner:
Tore Kvam, spesialrådgiver NHS
Mob 900 41085

Kari Hustad, informasjonsrådgiver NHS
Mob 404 96568