Nytt bruksprøvesystem for de nasjonale hesterasene

Ifjor ble det bestemt at Utvida bruksprøver for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest skulle endres. Det er et stort og viktig arbeid som pågår, og erfaringene fra årets utstillingssesong vil bli grundig gjennomgått når den er over.  

28.03.2014

Høsten 2013 bestemte styret ved NHS at Utvida bruksprøver skulle nedlegges til fordel for et nytt bruksprøvesystem. Avgjørelsen ble fattet i forståelse med Avlsrådet på NHS og styrene for de tre raseorganisasjonene dette angår. I fjor høst ble det derfor nedsatt ei arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utvikle det nye bruksprøvesystemet med følgende representanter:
2 fra Landslaget for dølahest
2 fra Norges fjordhestlag
2 fra Landslaget for nordlandshest/lyngshest
3 fra Avlsrådet ved NHS
1 fra avlsavdelingen ved NHS
1 sekretær       
I tillegg vil andre ressurspersoner/grupper trekkes inn i arbeidet ved behov. Dette gjøres for at «kjernegruppa» ikke skal bli for stor til å få til et effektivt arbeid.

Hva er forskjellen på det nye og det gamle systemet?
Arbeidet i gruppa har tatt utgangspunkt i hvilke egenskaper man ønsker å registrere når hestene møter til bruksprøver. Gruppa har diskutert nye måter å registrere egenskapene på, slik at dataene skal kunne komme til nytte i avlsarbeidet. I det nye bruksprøvesystemet er det også ønskelig å få testet flere individer av hver rase enn man klarte å teste med de gamle Utvida bruksprøvene. Gruppa har i tillegg jobbet med å finne praktiske løsninger for hvordan man skal kunne registrere egenskapene man er ute etter.

Ikke et fullgodt system i 2014
Arbeidsgruppa har kommet godt i gang med å få på plass nye dommerskjema og tester som kan brukes i åra framover. Men det er mange forandringer å forholde seg til både for hesteeiere, dommere, arrangører og andre involverte. Derfor ser gruppa at det for utstillingssesongen i 2014 ikke er mulig å kjøre i gang et fullgodt bruksprøvesystem. Dommerkortene trenger fortsatt justeringer, og bruksprøvedommerne trenger mer tid på å bli kjent med hvordan de skal benyttes. Noen av testene som er vurdert tatt i bruk gir også nye utfordringer for utstillingsarrangørene.

Høringer i lokallagene og felles høstmøte
Dette betyr at resultatene fra årets utstillinger vil bli registrert på de allerede kjente dommerkortene og på registreringsmåtene som er benyttet tidligere år. Men under årets bruksprøver for hingster som fikk kåringsbrev i 2013, vil det være et ekstra bruksdommerteam som registrerer egenskapene som er lagt inn i det nye systemet. Dette gjør vi for å sammenstille det nye systemet mot det gamle.
Resultatene fra de nye registreringene blir lagt fram under et høstmøte der alle de tre organisasjonene vil bli invitert. Møtet danner grunnlag for debatt og høringsrunder ute i lokallagene.Med en slik løsning for årets utstillingssesong og det nye bruksprøvesystemet mener arbeidsgruppa at det skapet et bredt grunnlag for utviklinga av framtidas bruksprøvesystem der alle involverte får anledning til å bidra. En viktig forutsetning for at det nye bruksprøvesystemet skal bli godt er at hesteeierne føler tillit og eierskap til det som blir bestemt innført.

Ingen endringer i år for hopper/vallaker på utstilling
Når det gjelder hoppeutstillingene (der vallaker også kan møte) vil bruksprøvene i årets utstillingssesong gå som de har gjort tidligere med kjøreprøve som obligatorisk test av bruksegenskaper for hopper til første gangs visning. Men målet er at det også skal innføres nye tester her. Arbeidsgruppa ønsker at det blir mulig å vise prøver flere ganger pr år i framtidas system, og at Skeid blir organisert slik at egenskapene som ønskes registrert kan hentes ut fra disse konkurransene og tas med inn i avlsarbeidet.

Nytt i år for hingstene: leieløype
For hingstene som møter til kåring for første gang i år, vil eneste nye moment være ei leieløype der hingstene leies gjennom ei løype med forskjellige momenter for registrering av temperament. Hingstene leies først av egen håndterer/eier og siden en gang av fremmedhåndterer oppnevnt for utstillingen av NHS.
Egenrytter/-kusk/-håndterer kan være eier selv, eller den person eier ønsker skal utføre prøven.Fremmedrytter/-kusk/-håndterer blir oppnevnt av Norsk hestesenter i samråd med avlsorganisasjonene. Beste ride-/kjøreprøve med egenrytter/kusk vil bli tellende, og det er frivillig om man vil gjøre et nytt forsøk.
Oppførsel på stall vil bli registrert med tanke på stereotypisk adferd, jfr. avlsplanen.