Nytt unghestprosjekt i regi Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Den minste av våre nasjonale hesteraser viser nå vei med et spennende unghestprosjekt. Målet er å styrke oppdrettet av rasen og klargjøre unghestene for utdanning  og salg. Pengene til prosjektet er bevilget fra Norsk Hestesenter.

Skrevet av Kari Hustad,  13.08.2015

Med "Prosjekt ungheststasjoner" får oppdretterne en sjanse til å sette avvente føll og unghester på en stall sammen med andre på samme alder. De tre stallene ligger på tre ulike steder i landet og drives av erfarne oppdrettere som gir hestene et godt og systematisert tilbud. Her får unghestene fungere sammen, noe som ofte kan være utfordrende for oppdrettere som bare har et føll på stallen. Tilbudet er subsidiert, og blir dermed rimelig.

Det er styret i Landslaget for nordlandshest/lynghest som gjennom innspill fra medlemmer har tatt ballen videre. Styret søkte om pengestøtte fra Hestehjelpskassen som disponeres av styret ved Norsk Hestesenter. Saken ble behandlet i juni, og styret bevilget 100 000 kr til et forprosjekt som nå begynner å ta form, ifølge lagets nettside rimfakse.no som skriver følgende:

Det ble avholdt et planleggingsmøte 7. august mellom de aktuelle ungheststasjonene og hovedstyret, der det ble utarbeidet prosjektbeskrivelse, budsjett, innhold, priser og kontrakter.

De overordna målene for prosjektet er å:
- Utprøve en ordning med etablering av ungheststasjoner, der føll og unghester får et rimelig tilbud med oppstalling og stell. Målet er å skape et mellomledd som kan lette byrden for oppdretterne, øke bedekningstallene og klargjøre unghester for videre utdanning og/eller salg.
- Samle erfaringer til å etablere varige ungheststasjoner.
- Registrere beskrivelser av unghestene i prosjektet.

Forprosjektet skal vare fra august 2015 til august 2016, og det skal bygge et grunnlag for å søke midler om videre finansiering fra neste høst. Det vil i slutten av prosjektperioden gjøres en evaluering av nytteverdien av opplegget, slik at det kan gjøres nødvendige endringer inn i et større prosjekt.

I forprosjektet er det tre staller som skal fungere som ungheststasjoner:
- Stall Kjærnes, Balsfjord, Troms v/Inger Gåre
- Myrmo unghest, Steinkjer, Nord-Trøndelag v/Ingunn Djuplasti
- Gudruns ungheststasjon, Vikersund, Buskerud v/Gudrun Bøhler

Landslaget for nordlandshest/lyngshest er ansvarlig for forprosjektet, men hver ungheststasjon står ansvarlig for sin drift. Tilbudet er delvis finansiert gjennom midlene fra hestehjelpskassa, delvis av egenbetaling fra brukerene og delvis dugnadsinnsats fra stallene selv. Hovedstyret bidrar med administrative ressurser knytta til søknader om midler, dokumentasjon, registrering og rapportering.

Unghestene som tas inn i ungheststasjonene vil få oppfølging, stell og trening i henhold til sin alder.
Det vil i forprosjektet bli tatt inn åringer etter beitesesong 2015, og føll etter avvenning ved juletider. Den ansvarlige for hver stasjon registrerer månedlig beskrivelser av unghestenes adferd og utvikling. Som eier av forprosjektet kan Landslaget for nordlandshest/lyngshest lagre og bruke registreringene slik de finner det hensiktsmessig, derav også deling med forskningsinstanser.

Ungheststasjonene står selv fritt til å velge hestene de tar inn ut fra følgende kriterier:
* Unghester fra oppdrettere har prioritet.
* Medlemmer av organisasjonen har prioritet.
* Føllene skal være registrert i A-registret.

Brukerene av ungheststasjonene betaler en egenandel som vil være subsidiert av prosjektet, men det vil være noe variasjon i pris på de tre stasjonene grunnet ulike priser og tilgang på grovfôr i de ulike landsdelene.

Vi ber alle interesserte unghesteeiere kontakte ungheststasjonene direkte for mer informasjon.

Inger Gåre, Balsfjord, Troms                         cornino@hotmail.com     mob 97 18 34 64

Ingunn Djuplasti, Steinkjer, Nord-Trøndelag   i-djupl@online.no           
mob 92 45 01 39

Gudrun Bøhler, Viersund, Buskerud             norhest@gmail.com        mob 97 15 35 84