Nasjonalt hesteregister på trappene

Til sommeren skal et nasjonalt hesteregister settes i drift i Norge. Nå har NHS tilbudt seg å drifte registret for Mattilsynet.

En nyutviklet vaksine-app fra Norsk Rikstoto og DNT kan bygges ut og brukes i andre ID-sammenhenger for hest. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  17.12.2015

I kjølvannet av hestekjøttskandalen i 2013 har EU vedtatt en ny forordning for identifisering av hester. Den nye hestepassorordningen vil gjelde fra 2016 og krever at Norge de andre EØS-landene oppretter nasjonale databaser for sine hester. Les mer om bakgrunnen her.
Ved at alle opplysningene om alle hester som finnes i landet, også hester som opprinnelig kommer fra utlandet, samles i ett sentralt nasjonalt hesteregister vil det bli betydelig enklere å ha en oversikt over den samlede hestepopulasjonen som finnes i Norge.

9 organisasjoner utsteder hestepass i Norge
Alle hester skal ha et eget pass. I Norge er det Mattilsynet som har ansvaret for at hestepassforordningen følges. Mattilsynet mener at en løsning kan være at er en av organisasjonene som i dag utsteder hestepass tar ansvaret for å drifte det nye nasjonale hesteregistret. De 9 organisasjonene er foruten Norsk Hestesenter: Det Norske Travselskap, Norsk Ponniavlsforening, Norsk Araberhestforening, Norges Jockeyklub, Norsk Islandshestforening, Norsk Varmblod, Norsk Lipizzanerforening og Norsk shagya araberforening.

Database med informasjon om 300 000 hester
Mattilsynet ønsker å kartlegge hvem som kan være i stand til å ta ansvaret for å drifte et nasjonalt hesteregister. NHS har derfor tilbudt seg å påta seg dette ansvaret.
NHS stambokfører og er passutsteder for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest i tillegg til raser uten egen godkjent avlsorganisasjon i Norge. NHS utsteder også pass til hester uten stamboktilhørighet- dvs krysningshester. Samtlige hester som registrere av NHS legges inn i det samme datasystemet som Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub benytter. Databasen driftes av Norsk Rikstoto, og har pr i dag informasjon om ca 300 000 hester. NHS mottar også svært mange av hestepassene fra slakterier og destruksjonsanlegg- pass som vidererformidles til riktig registreringsenhet.

Ny vaksine-app
I svaret fra NHS til Mattilsynet pekes det på en nyutviklet vaksine-app som nettopp er ferdig utprøvd hos en utvalgt gruppe veterinærer. Appen gjør det mulig for veterinærer å rapportere inn opplysninger om vaksine mot hesteinfluensa direkte inn i Norsk Rikstotos database fra veterinærens egen mobiltelefon. Den elektroniske løsningen er utviklet av Norsk Rikstoto i samarbeid med Det Norske Travselskap. Den samme løsningen vil kunne bygges ut slik at opplysninger om medisinering kan legges inn fra appen og direkte inn det nasjonale hesteregistret. Andre aktuelle opplysninger som kastrasjon, avliving, karenstider for slakt eller livsvarig sperre for slakt basert på medisinering.

App med flere muligheter
Man ser også ser muligheter for at den samme appen kan brukes til å lese av microchipen som identifiserer hver enkelt hest, noe som vil kunne øke datasikkerheten betraktelig. Et sentralt hesteregister vil kunne ta imot helseinformasjon om hester og samtidig distribuere det til avlsorganisasjonene avhengig av hva disse selv ønsker å motta.
Informasjonen kan gjøres søkbar på NHS sin nettside eller på en egen web-adresse, peker NHS på i sitt tilbud til Mattilsynet.