Endrede regler for hesteavlen i Norge

Landbruks-og Matdepartementet (LMD) har nå vedtatt endringene i forskriften som regulerer hesteavlen  i Norge. Endringene gjelder fra 14.januar 2015, og innebærer at de godkjente avlsorganisasjonene selv avgjør hvilke krav som skal stilles til avlshingster.  

Skrevet av Kari Hustad,  15.01.2015

I fjor bestemte LMD at kåringsbestemmelsene skulle fjernes fra det nasjonale lovverket. Et forslag til endringer i Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien ble sendt ut til høring, der NHS var blant høringsinstansene. LMD har nå gått gjennom forslaget til endringer fra Mattilsynet samt innspillene som har kommet etter høringsrunden.

De viktigste endringene i forskriften er at paragrafene som omhandler kåring er fjernet. En ny paragraf (18A) presiserer at det er forbudt å drive med hesteavl som strider mot dyrevelferdsloven.
Les endringene i forskriften her.

Forskriftsendringene innebærer at NHS' rolle i forhold til hesteavlen blir noe endret. Gjennom året vil NHS jobbe i nær dialog med organisasjonene for å finne en god løsning for oppgaver, ansvar og rollefordeling knyttet til hestefaglige tjenester. NHS ønsker fortsatt å være et fagsenter der hesteavl og utdanning går hånd i hånd.

Det er ennå ikke helt avklart hvordan utstillingsåret 2015 vil se ut. Dette er årsaken til at NHS ikke har lagt ut en terminliste for utstillinger. Flere avlsorganisasjoner har signalisert at de ønsker at NHS skal bidra på både hoppe, unghest- og hingsteutstillinger. Andre avlsorganisasjoner ønsker å kjøre utstillinger i egen regi. NHS vil legge ut en fullstendig oversikt over de ulike utstillingene så snart det er klart.