Nytt IT-verktøy inn i dommerringen

NHS utvikler nå nye systemer som gir flere opplysninger om utstillingshester. NHS har også gjort det enklere å finne opplysninger om hver hest fra tidligere utstillinger. Opplysningene er nå tilgjengelige for de nasjonale hesterasene, samt for noen andre raser. Foran årets utstillingssesong jobber vi med et system der dommerne skal kunne registrere flere egenskaper hos hver hest.

Skrevet av Kari Hustad,  09.01.2015

Flere utstillingsdata fra hver enkelt hest har nå blitt tilgjengelige i stambøkene på våre nettsider. I tillegg finner du også tilsvarende opplysninger om hestens søsken, foreldre og avkom. Når man søker opp den aktuelle hesten i stamboka ligger det en fane kalt «Utstillinger». Under «detaljer» får du opp data for hver enkelt utstilling. Systemet er nå oppe og går, men må korrigeres noe for utenlandsfødte hester av raser som NHS registrerer.

Gjennom midler fra Landbruks-og Matdepartementet har NHS også vært i stand til å forbedre metodene for å samle inn og publisere data fra utstillinger. Her er det bruks-og lynneegenskaper hos de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest som har vært særlig viktig å gjøre noe med. Arbeidet startet i fjor høst, og pågår fortsatt.

Nettbrett i dommerringen
Som mange er kjent med er bruksprøvene for de nasjonale hesterasene endret. Målet er nå å ha bruksprøver og temperamentsprøver som favner flere hester enn før. I denne forbindelsen utvikles det et nytt dataverktøy for nettregistrering av utstillingsresultatene. Det betyr at det lages digitale dommerkort for «Temperamentsløype» og «Prøve med rytter», som begge er elementer i det nye bruksprøvesystemet for de nasjonale hesterasene. En egen arbeidsgruppe for det nye bruksprøvesystemet skal uttale seg om de nye dommerkortene, og når disse er klare skal det lages en digital løsning for øvelser «Prøve med vogn».

- I praksis betyr dette at dommerne utstyres med nettbrett der de legger inn verdiene digitalt når de vurderer hestene i utstillingsringen, forteller prosjektleder Jorunn Ballangrud ved NHS.
- Resultatet blir at man står bedre rustet ved å kjenne flere egenskaper for hver hest, og man vil få et bredere materiale til å beregne arvegrader- dvs i hvor stor grad en egenskap nedarves.

NHS har fått hjelp fra datafirmaet EVRY på den datatekniske delen av prosjektet som er utviklet i nært samarbeid med avlsavdelingen ved NHS og IT-avdelingen i Norsk Rikstoto.
Til sammen har dette utviklingsarbeidet kostet i underkant av 500 000 kr, hvorav 260 000 kr er en egen bevilgning fra Landbruks-og Matdepartementet. Forskere fra NMBU har også deltatt i prosessen.
Systemet vil for øvrig kunne benyttes uavhengig av rase.

Beregning av innavlsgrad
NHS vurderer nå å utvikle et system for beregning av innavlsgrader hos de nasjonale hesterasene. Arbeidet består i å knytte et innavlsprogram opp mot vårt eget Sportssystem der alle avstamningsdataene nå ligger lagret. Et eksempel på et slikt program er programmet EVA som er utviklet hos NordGen. For tida samarbeider IT-avdelingen i Norsk Rikstoto med NHS for å undersøke om de to programmene kan knyttes sammen.