Endringer for hest i årets jordbruksoppgjør

Årets jordbruksoppgjør inneholder flere endringer for hest. Husdyrtilskuddet til hester under 3 år er fjernet. Samtidig arbeides det med å utvide ordningen med tilskudd til bevaringsverdige kuraser slik at dette også gjelder for bevaringsverdige hesteraser

Det er slutt på ordningen med tilskudd gjennom jordbruksavtalen til hester under 3 år. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  29.07.2015

I tilknytning til jordbruksavtalen er det laget et veiledningshefte for den som søker tilskudd i jordbruket. Her er det to endringer som angår hesteeiere som er kvalifisert til å søke om tilskudd:

1.5.3 Husdyrtilskudd til unghest er avviklet
Det gis ikke lenger husdyrtilskudd for hest under 3 år.

1.5.6 Ny tilskuddsordning for bevaringsverdige husdyrraser
Den nasjonale tilskuddsordningen for bevaringsverdige storferaser skal utvides til også å omfatte småfe og hest. Landbruksdirektoratet er gitt i oppgave å utforme et utkast til forskrift for tilskuddsordningen i samarbeid med Norsk Genressurssenter, slik at den kan iverksettes fra søknadsåret i 2016 med utbetaling i 2017. Tiltaket skal dermed ikke inngå i RMP (regionalt miljøprogram) fra søknadsåret 2016.

Ordningen med tilskudd for avløser og beite gjelder fremdeles for hest.
Les mer i heftet her:
Veiledningshefte for søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket