Hva skal NHS gjøre i 2015?

2015 blir et omstillingsår for Norsk Hestesenter. Men NHS skal fortsatt være et kompetansesenter for hesteavl  og utdanning av hestepersonell i Norge.

Foto: Øystein Bakken
Skrevet av Kari Hustad,  10.03.2015

Hvert år får Norsk Hestesenter et såkalt tildelingsbrev fra Landbruks-og Matdepartementet. Brevet inneholder tilskudd som kommer fra omsetningen fra spill på hest i regi Norsk Rikstoto i tillegg til retningslinjer for hva pengene skal brukes til. Driftsmidler til NHS er med andre ord ikke penger fra Statskassen.

NHS får kr 25.450 mill kr som skal gå til drift av NHS i 2015. I tillegg skal NHS overføre 500 000 kr til Norges Rytterforbund som skal nytte beløpet til antidopingarbeid i ryttersporten, mens 2 millioner skal gå inn i det norsk/svenske hesteforskingssamarbeidet.

2015 blir et omstillingsår for NHS på grunn av endringene som er gjort ved at kåring av hingster ikke lengre er en nasjonal bestemmelse. Fram til nå har NHS hatt dette ansvaret. Fra 2015 er det opp til hver avlsorganisasjon å ta det fulle ansvaret for utvelgelse av avlshingster. Landbruks-og Matdepartementet slår likevel fast at NHS skal fortsette som et kompetansesenter for hesteavl, og at NHS blant annet skal bistå Mattilsynet som fra nå av skal godkjenne avlsplanene for de ulike hesterasene i Norge.
Selv om ansvaret for kåring er borte fra NHS, signaliserer departementet at NHS fortsatt skal bistå avlsorganisasjonene som ønsker det med planlegging og gjennomføring av utstillinger/avlsvurderinger. NHS fortsetter med utdanning av dommere, og blir bedt om å utrede behovet for en ny ordning i samarbeid med raseorganisasjonene. Stambokføring og utsteding av hestepass fortsetter for de rasene som ønsker det.

Bedekningstallene for alle hesteraser i Norge er lite lystelig lesning. Særlig utsatt er de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.  I tildelingsbrevet blir NHS bedt om å bidra til å få fram fortrinnene til de nasjonale hesterasene ved å binde sport og avl tettere sammen. Departementet ber også om at NHS setter av 250 000 kr til en gjennomgang av bevaringsarbeidet for de nasjonale hesterasene. Dette arbeidet skal ledes av LMD.  NHS har et særlig ansvar for dølahesten.

På utdanningssida fortsetter de nasjonale oppgavene med å tilby utdanning av ridelærere, travtrenere og galopptrenere i tillegg til å arrangere kortere kurs i samarbeid med våre stifterorganisasjoner og de nasjonale hestesentrene.  

NHS’ hovedoppgaver er å fremme norsk hestehold og hesteavl. Landbruks-og Matdepartementet ønsker at sentret i større grad enn før skal arbeide med utvikling av hestenæringen, og at Bransjestandard Hest som ble klar i fjor høst videreføres. I tilsagnsbrevet understrekes det også at hest og helse-perspektivet utvides både i undervisningen og i kursopplæringen.