Høringssvar endring i gebyrforskrift

Høringssvar endring i gebyrforskrift

Norsk Hestesenter har i dag i egenskap av sin rolle som det øverste kompetansesenter på hest, med et overordnet ansvar for hesteavl i Norge, formulert en felles høringsuttalelse på vegne av alle passutstedende organisasjoner for hest til Mattilsynet. 

Skrevet av Siri Furre,  28.09.2016

Høringsuttalelsen er et svar på utkastet til Endring av forskrift om gebyrer til Mattilsynet – gebyr for utstedelse av hestepass og id-registrering. 

I tillegg til de passutstedende organ, står også avlsorganisasjonene for de nasjonale rasene dølahest (Landslaget for dølahest), fjordhest (Norges Fjordhestlag), nordlandshest/lyngshest (Landslaget for nordlandshest/lyngshest) og kaldblodstraver (Det Norske Travselskap) bak denne høringsuttalelsen.

Samtlige passutstedende organisasjoner, samt avlsorganisasjonene for de nasjonale hesterasene, og Norsk Hestesenter er samstemte i at et sentralt nasjonalt hesteregister er et offentlig anliggende. Forordningen skal sikre matsikkerheten for forbrukerne. Informasjonen i registeret er svært begrenset og er ikke til nytte for hestenæringen. Hestenæringen er sterkt uenig i at brukerfinansiering i denne sammenheng skal pålegges hesteeierne, og ikke forbrukerne. 

Norge har som nasjon et overordnet ansvar for fjordhest, dølahest, nordlandshest/lyngshest og kaldblodstraver. Bedekningstallene for de tre førstnevnte rasene er allerede på et kritisk lavt nivå, og det jobbes hardt for å sikre registrering av alle fødte dyr av rasen. Et økonomisk incentiv for å oppfordre til stambokføring av registrerbare dyr av rasene er viktig i denne sammenhengen, da det er lite lønnsomhet i denne aktiviteten. De fremlagte gebyrsatsene vil virke motsatt. Det vil bli sendt et eget brev til Landbruks- og matdepartementet for å peke på utfordringene knyttet til dette.

Dere kan lese hele høringsuttalelsen fra Norsk Hestesenter via denne lenken da den så langt ikke er publisert på Mattilsynets nettside, der finner dere imidlertid øvrige høringssvar som så langt har kommet inn.