Dialogmøte fagutvalg og nasjonale sentre

Torsdag 2. og fredag 3. november var fagutvalget for nasjonale hesteraser, Norsk Fjordhestsenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest og Norsk Hestesenter samlet hos sistnevnte på Starum for å bli bedre kjent med hverandre og utveksle erfaringer og tanker rundt arbeidet rundt de nasjonale hesterasene. 

Deltakere på dialogmøte for fagutvalg og nasjonale sentre
08.11.2017

Fagutvalget er et rådgivende utvalg for bevaring av de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Fagutvalget skal gi tilrådning for prioriteringer av avlstiltak for de nasjonale hesterasene inn til landbruks- og matdepartementet som i sin tur tildeler midler til drift av Norsk Fjordhestsenter og Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, samt fordeler midler fra Norsk Rikstoto til Norsk Hestesenter. Fagutvalgets tilrådninger kan gi direkte påvirkning på de nasjonale sentrenes arbeidsoppgaver. 

Fagutvalget v/leder Gunnar Klemetsdal ønsket et dialogmøte for å lære sentrene og de behov de har for å gjøre en best mulig jobb for de nasjonale hesterasene bedre å kjenne, og daglige ledere samt styreledere var invitert til å delta. 

Torsdag ble brukt til innledning av medlemmer av fagutvalget og presentasjon av sentrene, mens fredag ble viet fagutvalgets innspill og arbeid så langt, samt gode diskusjoner rundt rasenes og sentrenes behov. 

Tilstede på dialogmøtet var fagutvalget som består av Gunnar Klemetsdal (NMBU, leder av fagutvalget), Åge Øibakken (leder i landslaget for dølahest), Janne Seilen (leder i Norges Fjordhestlag), Ingrid Sponheim (nestleder i landslaget for nordlandshest/lyngshest), Nils Ivar Dolvik (NMBU), Nina Sæther (Fagleder Norsk genressurssenter), Siri Furre (NHS) og Gina Onsrud (NHS) som er sekretær for utvalget.

Tilstede for de nasjonale sentrene var direktør Vegard Thune for Norsk senter for dølahest ved NHS, daglig leder Magni Hjertenes Flyum og styreleder Kjell Magne Åshamar for Norsk Fjordhestsenter. Styreleder Thorbjørn Nymo og rideskoleansvarlig Ida-Kristine Liland Ouren for nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest. I tillegg møtte leder i landslaget for nordlandshest/lyngshest Solveig Wisløff da de har sin nestleder i fagutvalget. 

Nina Sæther fra fagutvalget innledet med et innlegg om avlsarbeid i truede norske hesteraser, fulgt av Gunnar Klemetsdal og Nils Ivar Dolvik som snakket om vyer for avlsarbeid på hest i Norge. Siri Furre avsluttet fagutvalgets innlegg torsdag med status for avls- og bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene NHS har ansvar for. Gunnar Klemetsdal informerte om fagutvalgets arbeid og innstillinger til LMD.

Fagutvalget fikk blant annet informasjon om "Prosjekt Kvalitetshest", et felles prosjekt for alle tre raser som dreier seg om å øke antall utdannede dølahester, fjordhester og nordlandshest/lyngshester i markedet. Det er igangsatt et forprosjekt på Norsk Fjordhestsenter og planen er at "Prosjekt Kvalitetshest" skal drives på alle tre sentre. 

Norsk Fjordhestsenter samarbeider blant annet tett med Fjordane folkehøgskole og rideklubber i området. Norsk Fjordhestsenter er også arena for den årlige hingsteutstillingen for fjordhest. Det foreligger en ny rapport om bruk av fjordhest i turisme på vestlandet "Opplevelsesturisme med hest i Vest-regionen og tilgrensendeområder- med fokus på muligheter for fjordhest", denne vil lenkes til fra vår oversikt over arbeid på og med de nasjonale hesterasene så snart den er publisert offentlig. Sekretariatet for "Fokus Unghest" ligger også på NFS. 

Nasjonalt senter for nordlandshest/lynghest samarbeider med lokale travlag og rideklubber i området. NSNL har et bevisst forhold til å låne ut sine rideskolehester av rasen nordlandshest/lyngshest til interesserte slik at de kan delta på Skeid, NRYF-stevner, travløp og andre aktiviteter. De har etablert ungheststasjon for unge hingster hvor lærlinger tar del i daglig håndtering og trening av hestene. 

Norsk Hestesenter har dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest i sitt eie og bruker disse blant annet i kjøreopplæring og til eksteriørdommerkurs. De nasjonale hesterasene har et spesielt fokus på NHS sin avlsavdeling hvor oppgaver knyttet til dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest prioriteres spesielt. NHS har i tillegg en ansatt som har som hovedoppgave å følge opp avlsarbeidet for de nasjonale rasene i tett dialog med de respektive raselagene. 

Alle tre sentre har avtaler med sine respektive landslag om sekretærtjenester og har en viktig rådgivende og kompetansehevende rolle. Det er tilknyttet godkjente avlsstasjoner og veterinærer til sentrene hvor alle raser er velkomne. Norsk fjordhestsenter driver i tillegg seminstasjon for fjordhest og sender sperma til inn- og utland. 

Norsk Fjordhestsenter, nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest og Norsk hestesenter har inngått en samarbeidsavtale seg imellom, og møtes minimum to ganger årlig for å diskutere oppgaver og samarbeid til beste for de nasjonale hesterasene. 

Dialogmøtet var særdeles vellykket med mange gode diskusjoner og innspill og det ble umiddelbart bestemt at et slikt møte skal gjennomføres årlig for å fortsette dialogen mellom de nasjonale sentrene og fagutvalget. 

På bildet i toppen ses deltakerne på dialogmøte for fagutvalg og nasjonale hestesentre. Foran fra venstre direktør Vegard Thune (NHS), Siri Furre (NHS), Ingrid Sponheim (N/L), Ida Ouren (NSNL), Solveig Wisløff (N/L), leder Gunnar Klemetsdal(NMBU), Janne Seilen (NFL), Magni Flyum (NFS), Nils Ivar Dolvik (NMBU), Åge Øibakken (LD), Kjell Magne Åshamar (NFS). Thorbjørn Nymo (NSNL) og Nina Sæther (Nibio) var ikke tilstede da bildet ble tatt.