Norsk Hestesenter oppnevnte høsten 2010 en arbeidsgruppe for å lage en handlingsplan for de nasjonale hesterasene. Arbeidsgruppas mandat var å beskrive og anbefale gjennom en overordna handlingsplan hvilke tiltak som burde settes i verk og prioritere tiltakene for å nå mål om at avl og bevaring av nasjonale hesteraser skal være bærekraftig, og at dølahest og nordlandshest/lyngshest skulle kunne strykes fra FAOs liste over arter som betraktes som "truet - vedlikeholdt". Handlingsplanen dekker flere områder som ble ansett som viktige for å nå målene.

Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011-2020 dekker dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Handlingsplanen er under revidering med mål om en revidert handlingsplan på plass januar 2021, den reviderte handlingsplanen skal også omfatte kaldblodstraver. Her kan du lese mer om revideringsprosessen.

Handlingsplan for nasjonale hesteraser