Norsk Hestesenter (NHS) har det overordnede ansvaret for norsk hesteavl, med spesiell vekt på de nasjonale rasene. De regionale hestesentrene, Norsk Fjordhestsenter AS og Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS, har spesielle oppgaver knyttet til forvaltning av henholdsvis fjordhest og nordlandshest/lyngshest. NHS har tilsvarende oppgaver tilknyttet dølahest, som nasjonalt senter for dølahest. Ansvaret for avlsarbeidet på de enkelte rasene ligger hos de respektive landslag: Landslaget for dølahestNorges fjordhestlag, Landslaget for nordlandshest/lyngshest og Det norske travselskap (kaldblodstraver).