Årets utdeling av midler
Det var satt av 900 000 kr til stimulering av flere norskfødte hester i årets budsjett. I tillegg til denne rammen vil Norsk Hestesenter bruke store ressurser på å utvikle nye digitale tjenester som vil komme alle norske hesteeiere til gode.

Avlsarbeid er et langsiktig arbeid, og Norsk Hestesenter er opptatt av at avlsorganisasjonene skal ha forutsigbare rammer å arbeide innenfor. Det ble derfor i 2020 vedtatt en modell der midlene fordeles i faste driftsmidler og prosjektmidler. Midlene skal gå til ulike tiltak som stimulerer til økt avl og utdannelse av de nasjonale rasene, samt kompetanseheving hos oppdrettere og brukere av rasene.

Tiltak kan eksempelvis være:
- Midler til hingst i distriktene
- Bedekning av unge hopper
- Deltakelse på utstillinger
- Innavlskontrollerende tiltak

Driftsmidler til de nasjonale hesterasene er fordelt slik at Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for Nordlandshest/lyngshest får 150 000 kr hver, mens Det Norske Travselskap får tildelt 100 000 kr.

Utdelinger til øvrige medlemsorganisasjoner

Organisasjon Tildeling 2024
Norsk Galopp 10 000
Norsk Varmblod 10 000
Norsk Islandshestforening 10 000
Norsk araberhestforening 5 000
Norsk Ponniavlsforening 10 000
Sum utdelt øvrige medlemsorganisasjoner 45 000

Fokus unghest
I tillegg har Fokus Unghest fått tildelt 50.000 kr. Fokus Unghest er et samarbeid mellom Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/lyngshest. Fokus Unghest skal bidra til økt kompetanse hos unghesteiere, ved å gjøre faglig informasjon tilgjengelig, tilby tilrettelagte kurs og seminarer og stimulere til gode samarbeidsmiljøer. Formålet med Fokus Unghest er å øke etterspørselen etter hester av de nasjonale rasene og dermed opprettholde levende populasjoner også i de kommende generasjonene. 

Fokus Unghest tildeles totalt kr 150 000 årlig, forutsatt at det rapporteres at hele beløpet er benyttet foregående år. En forutsetning for tildeling fra Norsk Hestesenter på kr 50 000 er at de to andre nasjonale sentrene bidrar med 50 000 kr hver til drift. Det senteret som til enhver tid har ansvaret for sekretariatet for Fokus Unghest, bidrar ikke med rene kroner, men med arbeidsinnsats.

Prosjektmidler
Ved søknadsfristens utløp hadde det kommet inn søknader for 1 700 000 kr. Dersom rammen for utdeling er større enn summen av driftsmidlene, deles det overskytende beløpet ut til prosjekter i regi av avlsorganisasjonene. Prosjektsøkende organisasjoner må være avlsorganisasjoner tilknyttet Norsk Hestesenter. Andre avlsorganisasjoner som ikke er medlem av stiftelsen kan delta i samarbeidsprosjekter med stifterorganisasjoner om fellesprosjekter, men kan ikke søke prosjektmidler alene.

Fellesprosjekter som bidrar til å øke antall og kvalitet på norskfødte hester prioriteres. Dette kan gjøres gjennom prosjekter som:
• Bidrar til å bevare genetisk variasjon i de nasjonale rasene
• Øker kunnskap om helse og arvelige lidelser hos hester i Norge
• Øker norskfødte hesters markedsverdi gjennom utdanning av disse
• Hever volum på hesteavlen ved å stimulere til bedekning

Det kan søkes om prosjektmidler til konkrete ett- eller flerårige prosjekter. Det oppfordres til samarbeid med relevante fagmiljøer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Nordisk genressurssenter (NordGen), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) eller lignende.

Det forutsettes at det synliggjøres en viss grad av egeninnsats i prosjektene.

Med 900 000 kr til rådighet i 2024, og 645 000 kr utdelt som driftsmidler, ble det 255 000 kr tilgjengelig til prosjektmidler. Prosjektmidlene er tildelt etter følgende fordeling:

Organisasjon Prosjektsøknad Omsøkt Innvilget
Felles for fjordhest, nordlandshest/ lyngshest og dølahest Fruktbarhetsprosjekt 300 000 125 000
Landslaget for dølahest Draktbruskforbeining 145 000 100 000
Norsk Varmblod Ung i Norsk Varmblod 49 750 30 000
Sum prosjektmidler utdelt     255 000

Vi takker for mange gode søknader og håper midlene vil resultere i mange gode tiltak for å stimulere til flere norskfødte hester.