Utlysning 2024

I april måned åpner Stiftelsen Hesteforskning (SHF) utlysning av forskningsmidler.

Den årlige utlysningen til Stiftelsen Hästforskning er åpen for søknader innenfor programområdene veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi og samfunnsvitenskap og humaniora.
 

Utlysning 2023

Bak utlysningen står både private og offentlige finansører i Norge og Sverige, årets utlysning omfatter 13 millioner SEK og 10 millioner NOK. 60 prosent av utlysningens midler er avsatt til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi, og 40 prosent er avsatt til programområdet samfunnsvitenskap og humaniora.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en fullskala forskningssøknad. Begge trinnene vurderes av egne evalueringsgrupper.

Det oppmuntres til samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og næringen. I alle søknader skal det opplyses om forskningens innvirkning på hestevelferden, samt en beskrivelse av plan for informasjonsspredning til implementering. Samtlige deler av Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram dekkes i utlysningen, der de respektive programområdene nå inkluderer et særskilt fokusområde; Hestens velferd i bruk av- og kommunikasjonen med hesten.

Legg merke til at det for samarbeidsprosjekter og helnorske prosjekter finnes særskilte retningslinjer, disse finner du i søknadssystemet.

Det kan søkes om midler på maksimalt 2 260 000 svenske kroner, samt 1 240 000 norske kroner fordeltt over 3 år til finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2024-2026. Beløpet er inkludert OH, og det er ingen øvre grense for OH-kostnader. Hver hovedsøker kan levere en søknad per utlysning for inntil tre års forskning.

Viktige frister

Trinn 1 åpner 3. april 2023, kl.12.00 
Trinn 1 stenger 29. mai 2023, kl. 14.00
Trinn 2 åpner 5. september 2023, kl. 12.00
Trinn 2 stenger 2. oktober 20223 kl. 14.00

Styret i Stiftelsen Hästforskning beslutter tildelingen av midler i desember 2023.

Mer informasjon og søknadsportal finner du på SHF sine nettsider.

Bakgrunn for samarbeidsavtalen

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og en egen avtale ble underskrevet i 2009. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter, Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Norsk Hestesenter skal koordinere aktørene på norsk side i samarbeid med Norges Forskningsråd. Gjennom hesteforskningsprogrammet ønsker hestenæringen i begge land å oppnå økt kunnskap, å bidra til nyskaping innen hestenæringa i tillegg til at forskning på hest kan bedre både hestevelferden og kvaliteten på selve hesteholdet. 

Mer informasjon

Stiftelsen Hästforskning sine nettsider: https://hastforskning.se
Forskningsprogram og strategiplan finner du her: https://hastforskning.se/om-oss/

Søknad
Det presiseres fra Stiftelsen Hästforskning at alle søknader må følge håndbok, maler og utlysningstekst for å kunne bli vurdert.
LINK ÅPEN UTLYSNING
LINK MÅLRETTET UTLYSNING KALDBLODSTRAVER