Bedekningsliste
Hvis du ikke har mottatt bedekningslister i forbindelse med hingsteutstilling finner du det her. Husk å send bedekningsliste til Norsk Hestesenter og avlsorganisasjon før 1. oktober i bedekningsåret. Hoppene som blir ført opp på lista blir registrert som bedekt med hingsten og dette danner grunnlaget for registrering av føll født året etter. I tillegg blir bedekningslistene benytta til statistikk over antall bedekninger for rasene, og er en viktig del av overvåkning av status for de nasjonale hesterasene.

I de tilfeller der hingsteholdere sender inn bedekningsliste etter fristen, innkreves et gebyr etter gjeldende satser. Gebyret innkreves også hvis det skal påføres flere hopper etter fristen.

Det er viktig at du som hingsteholder sjekker at hoppene som kommer til bedekning er registrert i rasens register. Hoppenes pass skal medbringes når de kommer til bedekning. Det er lurt å registrere hoppa inn på bedekningslista samtidig, slik at hoppas registreringsnummer (UELN) kan påføres bedekningslista. For norskfødte hester med UELN, holder det å oppgi de 6 siste sifrene. Husk at dere ved å signere lista bekrefter at identiteten på hoppa er sjekket. Alle hopper som har vært hos hingsten skal føres på lista, uavhengig av om hoppa er påvist tom eller om sprangavgift ikke er betalt.

Springseddel
En springseddel skal fylles ut for hver hoppe. Praksis er at springseddel leveres til hoppeeier som en kvittering på betalt sprangavgift. Ved å utstede springseddel, bekrefter hingsteholder at avkommet kan registreres. Hvis du trenger flere springsedler, kan disse bestilles hos Norsk Hestesenter på tlf 61 16 55 00 eller epost registrering@nhest.no 

Rapporteringsplikt
Du skal ved henvendelse fra Norsk Hestesenter, og/eller respektive avlsorganisasjon, bidra med utfyllende informasjon om bedekningssesongen.

Tilbakemeldingsplikt

  • Dersom det på en kåret hingst oppstår pungbrokk, skal dette umiddelbart innrapporteres til Norsk Hestesenter.
  • Dersom kåret hingst selges, eksporteres, avlives eller kastreres, skal Norsk Hestesenter og respektive avlsorganisasjon ha melding om dette.

Informasjonsplikt
Du som hingsteholder plikter å informere hoppeeiere om viktigheten av å rapportere alle resultat av bedekninger til Norsk Hestesenter. Det er vesentlig at hoppeeiere melder fra dersom hoppa er tom, har kastet, reabsorbert eller dødfødt da manglende rapportering kan føre til at hingster kalles inn for sjekk av fruktbarhet på bakgrunn av lav føllprosent.

Kontaktinformasjon
For lettere å kunne sende ut informasjon til deg som har en avlsgodkjent hingst, vil Norsk Hestesenter gjerne kunne kommunisere via epost. Send gjerne en e-post til registrering@nhest.no med din e-postadresse og hvilken hingst du har i gjeldende sesong, eller om hingsten din skal stå annet sted.

Info til hingstekatalog
De respektive avlsorganisasjonene organiserer hingstekatalog for sine raser, og det er ofte kort frist fra hingsteutstillinger til disse skal publiseres. Husk å bidra med den informasjonen som etterspørres fra din hingsts avlsorganisasjon så raskt som mulig.

Lykke til med avlsarbeidet!