Hestehjelpskassen har sin opprinnelse tilbake til året 1711, og i nærmere tre hundre år var det det militære som styrte denne institusjonen. Hestehjelpskassen ble oppløst i 2012 og midlene ble overført til Norsk Hestesenter, med føringer for hvordan de skal håndteres:

  • Hestehjelpskassens egenkapital skal forrentes etter 5 års rente på norske statsobligasjoner tillagt 1,5%.
  • 10% av det enkelte års nettoavkastning før utdelinger skal hvert år legges til Hestehjelpskassens grunnkapital. Det som da gjenstår er netto til disposisjon for formålet, som er fremme av hestehold og hesteavl.

Kriterier for søknad

Avkastningen av Hestehjelpskassa: midler skal anvendes til fremme av hestehold og hesteavl.

Hva og hvem kan få støtte
Alle prosjekter, tiltak eller andre initiativ som fremmer hestehold og hesteavl og ikke er igangsatt innen utdelingen, er berettiget til å søke om midler. Det er ingen krav til hvem som kan søke (f.eks. organisasjon, hestenæring, privat osv.).

Søknadsbeløp
Minste beløp det kan søkes om er kr 10.000, maksbeløp er kr 150.000. Søknaden kan være delfinansiering av større prosjekter. Rammen for utdeling av midler i 2024 er 238 740 kr. Dette er det maksimale beløpet som kan deles ut.

Prioritering av søknader
Prosjekter/tiltak som oppfyller et eller flere av følgende kriterier vil bli prioritert:

  • Retter seg mot en eller flere av de nasjonale hesterasene
  • Fremmer norsk hestenæring og god hestevelferd
  • Har fokus på sikkerhet og trygg håndtering av hest
  • Er av samfunnsmessig nytte og interesse
  • Er av nyskapende karakter
  • Formidling og deling av kunnskap

Se hvilke prosjekter som tidligere har mottatt støtte
2023
2022

Søknadsfrist
Frist for å søke om midler er 1. juni 2024.

Krav til søknaden
Søknaden leveres via elektronisk skjema.

Det stilles krav til at søker bidrar med egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være egenkapital, tilskudd fra andre, og/eller egeninnsats i form av frivillig innsats, dugnad og liknende som søker stiller til disposisjon i prosjektet.

Søknaden skal inneholde:

  • En kort prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter, tidsplan og ønsket resultat. 
  • Et enkelt budsjett med oversikt over inntekter og kostnader som berører prosjektet, også egne midler som er tenkt brukt. Det skal også komme fram om søker har andre inntektskilder / har støtte fra andre ordninger/institusjoner.

Behandling av søknaden
Det er styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter som behandler søknadene. Vedtak om tilsagn eller avslag på midler blir gjort hver høst. Styret forbeholder seg retten til å ikke dele ut midler.

Utbetaling av midler
Midlene utbetales i sin helhet når søker skriftlig har godtatt tilsagn om midler.

Rapportering
Etter endt prosjekt/tiltak skal søker levere en kort redegjørelse for prosjektet/tiltaket og en beskrivelse av hvordan midlene er brukt i henhold til søknaden. Midler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til Hestehjelpskassa. Rapportering gjøres via elektronisk skjema på www.nhest.no innen to måneder etter prosjektet/tiltaket er avsluttet. Midler som ikke er brukt i henhold til tilsagnet kan kreves tilbakebetalt.

Synlighet
Det skal synliggjøres at søker har mottatt støtte fra Hestehjelpskassa og Norsk Hestesenter.

Norsk Hestesenter har rett til å offentliggjøre informasjon om prosjektene/tiltakene. Alle gjennomførte prosjekter/tiltak vil få omtale i Norsk Hestesenter sine kanaler, og søker må bistå med tekst og bildemateriale til dette.