Vedtektene sier noe om hvor mange representantskapsmedlemmer hver organisasjon har rett til å stille med, og hvilke arbeidsoppgaver representatskapet har. Representantskapet skal blant annet velge styremedlemmer og føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.

Det skal holdes minst ett representantskapsmøte i årlig. Ekstraordinært representantskapsmøte holdes når styret har gjort vedtak om det, eller når minst en fjerdedel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en særskilt sak.