Kriterier for å være en bevaringsverdig nasjonal husdyrrase, i henhold til Norsk genressurssenters definisjoner, er følgende:

  • Rasen skal ha blitt importert til eller etablert i Norge før 1950.
  • Rasen skal ikke ha hatt vesentlig innkryssing av importert avlsmateriale eller importen skal ha foregått i tråd med norske avlsmål.
  • Rasen skal ha eller ha hatt næringsmessig og kulturhistorisk betydning.

Norsk Hestesenter (NHS) har det overordnede ansvaret for norsk hesteavl, med spesiell vekt på de nasjonale rasene. De regionale hestesentrene, Norsk Fjordhestsenter AS og Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS, har spesielle oppgaver knyttet til forvaltning av henholdsvis fjordhest og nordlandshest/lyngshest. NHS har tilsvarende oppgaver tilknyttet dølahest, som nasjonalt senter for dølahest. Ansvaret for avlsarbeidet på de enkelte rasene ligger hos de respektive landslag: Landslaget for dølahestNorges fjordhestlag, Landslaget for nordlandshest/lyngshest og Det norske travselskap (kaldblodstraver).