Nasjonale raser

Norsk genressurssenter har i samråd med Genressursutvalget for husdyr utarbeidet kriterier for hva som regnes som en nasjonal husdyrrase. Dette er: 
  • Rasen skal ha blitt importert til eller etablert i Norge før 1950.
  • Rasen skal ikke ha hatt vesentlig innkryssing av importert avlsmateriale eller importen skal ha foregått i tråd med norske avlsmål.
  • Rasen skal ha eller ha hatt næringsmessig og kulturhistorisk betydning.

I Norge har vi fire nasjonale hesteraser; dølahestfjordhestnordlandshest/lyngshest og norsk kaldblodstraver.

Bevaringsverdige raser

En bevaringsverdig husdyrrase i Norge er en rase som oppfyller kriteriene ovenfor og som har en truet eller kritisk truet populasjonsstørrelse. 
 
FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, har publisert retningslinjer for hvordan kategorisere husdyrrasers truethet (FAO, 2013). Disse anbefalingene tar hensyn til om artens hunndyr har høy eller lav reproduksjonsevne, slik at arter der hunndyret normalt bare får ett avkom i året får en lavere terskel for når rasen er truet enn arter der hunndyret kan få flere avkom per år, se tabell under. En rase regnes som truet fram til den har en stabil populasjonsstørrelse over hhv. 1000 og 3000 hunndyr.
 
 

Høy reproduksjonakapaitet
Gris, høne, gås, hund, kanin

Lav reproduskjonskapasitet
Storfe, geit, hest, sau

  Kritisk Truet Sårbar Kritisk Truet Sårbar
Antall avlshunndyr <100 <1000 <2000 <300 <3000 <6000

 

Dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest betegnes som bevaringsverdige husdyrraser i henhold til kriteriene. Norsk kaldblodstraver har ikke en truet eller kritisk truet populasjonsstørrelse, og defineres derfor ikke som en bevaringsverdig husdyrrase på samme måte.
 
Norsk Hestesenter (NHS) har det overordnede ansvaret for norsk hesteavl, med spesiell vekt på de nasjonale rasene. De regionale hestesentrene, Norsk Fjordhestsenter AS og Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS, har spesielle oppgaver knyttet til forvaltning av henholdsvis fjordhest og nordlandshest/lyngshest. NHS har tilsvarende oppgaver tilknyttet dølahest, som nasjonalt senter for dølahest. Ansvaret for avlsarbeidet på de enkelte rasene ligger hos de respektive landslag: Landslaget for dølahestNorges fjordhestlag, Landslaget for nordlandshest/lyngshest og Det norske travselskap (kaldblodstraver).