Om studiet

Travtrenerstudiet er en fagskoleutdanning som gjennomføres som et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng.

I studiet «Travtrener – trening av hest, oppstart og drift av egen travstall» vil du få de grunnleggende kunnskaper og verktøy som du trenger for å starte opp og drive en profesjonell trenerstall for travhester. Studiet vektlegger læring om hestens velferd, spesielt med tanke på dens anatomi og fysikk, og hvordan du anvender ulike treningsprinsipper i toppidrett. Som student ved travtrenerstudiet på Norsk Hestesenter vil du få møte flere av bransjens ledende aktører på sitt felt, og gjennom både teori og praksis vil du få verdifull læring om trening av travhester.

En travtrener er også en bedriftsleder med behov for kompetanse om etablering av bedrift, ledelse og næringsutvikling. Markedet er stadig i endring og det er derfor viktig å tilegne seg kunnskap om blant annet innovasjon og entreprenørskap, kommunikasjon og bedriftsøkonomi. Travtrenerstudiet vil gi deg grunnleggende kunnskaper om dette.

Studentene skal etter endt utdanning ha oppnådd kunnskaper for å kunne etablere og drive travtrenervirksomhet ut fra hestefaglige, økonomiske, etiske og sikkerhetsmessige anerkjente prinsipper, offentlige bestemmelser og lovverk.

Innhold

Her er litt mer informasjon om studiet. 

Emne 1: Hestehold og stalldrift
• veterinærlære, sykdomslære, anatomi og fysiologi
• veterinærlære praksis
• hovpleie
• avl og oppdrett (travspesifikt)
• fôringslære
• bransjestandard hest, kvalitetssikring og internkontroll
• stallmiljø, lover og forskrifter
• hestevelferd og antidopingarbeid

Emne 2: Økonomi, administrasjon, ledelse og innovasjon
• budsjett og regnskap
• organisasjonslære og rammevilkår for hestehold
• arbeidsgiverrollen/ledelse
• innovasjon og næringsetablering

Emne 3: Markedsføring og kommunikasjon
• informasjonsvirksomhet, bruk av IKT
• service og kundebehandling, omdømme, etikk
• medietrening

Emne 4: Treningslære og trening av hest, fordypning gjennom praksis
• praktisering av ulike treningsmetoder
• håndtering av hesten, samspill mellom hest og trener
• observasjon og vurdering av hestens eksteriør og bevegelser
• egnede hjelpemidler i treningsarbeidet
• innkjøring og trening av unghest
• løpskjøring
• treningslære teori
• fordypning gjennom praksis

Plan for Høstsemesteret

I høstsemesteret gjennomgås Emne 1 Hestehold og Stalldrift

Opptakskrav

Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring, jamfør fagskoleloven §4.
Opptakskrav til dette studiet er fullført og bestått videregående opplæring, to års yrkesrettet praksis og bestått opptaksprøve.
For søkere med fagbrev i hestefaget gjelder ett års yrkesrettet praksis.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, men som har tilegnet seg de nødvendige forkunnskapene gjennom annen erfaring, vil kunne bli tatt opp gjennom realkompetansevurdering. Dette gjelder søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret (jf. fagskoleloven § 16). Søkere som ønsker realkompetansevurdering, må ta kontakt med fagskolen for veiledning. 

Opptaksprøve

De som fyller opptakskravene må gjennomføre en opptaksprøve før opptak.

Praktisk prøve
På den praktiske prøven må kandidaten vise påseling, oppvarming og gjennomføring av treningsarbeid med vogn på bane. Den praktiske prøven må være bestått. Kandidater som kan dokumentere gyldig kjørelisens/montélisens kan søke om fritak fra den praktiske prøven.

Teoretisk prøve
Alle kandidater må gjennomgå en teoretisk prøve som tester kandidatens kunnskap om grunnleggende hestekunnskap, dyrevelferd og refleksjonsoppgaver.

Undervisning og arbeidsformer

Undervisningstiden er tilpasset slik at det skal være mulig å ta utdanningen som deltidsstudium i tillegg til annet arbeid. Det gjennomføres totalt 10 -12 samlinger i løpet av studiet, hver på to til tre dager. I tillegg kommer obligatorisk praksis (80 timer). Undervisningen vil dels foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, nettundervisning, veiledning, ekskursjoner og praksis.

Den stedbaserte undervisningen vil foregå på Norsk Hestesenter, hos travtrenere og på totalisatorbaner.

Øvrig info

For å kunne søke Det Norske Travselskap (DNT) om profesjonell travtrenerlisens A er det krav om utstedt vitnemål fra travtrenerutdanningen på NHS.

Mer informasjon om DNT sine lisensbestemmelser kan du lese om i DNT sine lover og reglement.

Studieavgift: kr 30 200,-. Utgifter til kost, losji og transport kommer i tillegg. 
Travtrenerstudiet ved Norsk Hestesenter er godkjent av NOKUT som fagskole, og studentene har derfor rett til å søke om lån/stipend i Lånekassen. 

Dato for oppstart er september 2024. Studiet avsluttes i løpet av mai 2025.

SØKNADSFRIST: 14. juni 2024

Søknad om opptak gjøres elektronisk. 

Har du spørsmål om studiet, så kontakt oss gjerne: nhest@nhest.no