En hests navn kan bestå av to deler, et oppdretternavn og et individnavn. Tidligere registrerte navn kan brukes om igjen 20 år etter hestens fødselsår, unntatt navn på kåra hingster som ikke skal brukes på nytt. Unntak kan gjøres 50 år etter hingstens fødselsår dersom hingsten har under 10 registrerte avkom. Det samme gjelder for navn som i skrivemåte eller uttale kan forveksles med tidligere registrerte navn. 

Registreringsavdelingen ved NHS godkjenner oppdretternavn og individnavn.

Oppdretternavn

Oppdrettere kan reservere oppdretternavn. Oppdretternavnet kan stå foran eller bak individnavnet. NHS fastsetter avgift for registrering av oppdretternavn.

Krav til oppdretternavn

Oppdretternavn kan bestå av et enkelt ord. For øvrig vises til krav til individnavn.

Individnavn

Dølehest, fjordhest og nordlands-/lyngshest skal ha norske navn med norsk skrivemåte. Egennavn fra andre språk kan godkjennes dersom det navnet er alminnelig kjent i Norge og har en stavemåte som gjør at det lett kan uttales på norsk. Samiske og kvenske navn godtas på lik linje med norske.
Noregs Fjordhestlag har utarbeidet egne Retningslinjer for navn på fjordhest

Krav til individnavn

Individnavn kan bestå av maksimum to atskilte ord.

Hesten kan ikke gis navn som:

  • Bæres av kjente privatpersoner med mindre skriftlig godkjennelse foreligger fra denne eller dennes familie.
  • Er etterfulgt av enkeltbokstaver eller tall
  • Er sammensatt av eller inneholder initialer tall, bindestrek, punktum, komma, utropstegn, anførselstegn, kolon, semikolon, delingstegn.
  • Virker upassende eller støtende.

Hestens fulle navn kan maksimalt bestå av 23 tegn inkludert mellomrom.

Navneendring

Etter godkjenning fra oppdretter kan hesten endre navn fram til den er ferdig registrert. Ferdig registrert er når passet er utstedt, etter dette kan man ikke endre navn på hesten.