Norsk Hestesenter oppnevnte høsten 2010 en arbeidsgruppe for å lage en handlingsplan for de nasjonale hesterasene. Arbeidsgruppas mandat var å beskrive og anbefale gjennom en overordna handlingsplan hvilke tiltak som burde settes i verk og prioritere tiltakene for å nå mål om at avl og bevaring av nasjonale hesteraser skal være bærekraftig, og at dølahest og nordlandshest/lyngshest skulle kunne strykes fra FAOs liste over arter som betraktes som "truet - vedlikeholdt". Handlingsplanen dekker flere områder som ble ansett som viktige for å nå målene. Handlingsplan for nasjonale hesteraser 2011-2020 dekker dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, og du kan lese den her: Handlingsplan for nasjonale hesteraser

Ny handlingsplan på høring

I mars 2021 har styret ved Norsk Hestesenter sendt ut «Handlingsplan for bevaring og utvikling av de nasjonale hesteraser 2021-2030» på høring. De nasjonale hesterasene i Norge omfatter dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest og kaldblodstraver.

Handlingsplanen er bestilt av styret ved Stiftelsen Norsk Hestesenter og skal brukes for å synliggjøre rasenes utfordringer og styrker, samt være grunnlaget for å synliggjøre hva som skal til for en god avlsfaglig og helsemessig forvaltning av rasene. Alle fire rasene er definert som nasjonale og bevaringsverdige etter de kriteriene som er utarbeidet av Norsk genressurssenter i samarbeid med Genressursutvalget for husdyr. Rasene nordlandshest/lyngshest, fjordhest og dølahest er definert som kritisk truet, mens rasen kaldblodstraver er definert som truet.

De nasjonale hesterasene overvåkes kontinuerlig, og ulike tiltak og virkemidler for økt avl og bruk av disse iverksettes av NHS og de respektive raseorganisasjonene i samarbeid med deres nasjonale sentre.

Da eksisterende handlingsplan ville gå ut i 2020, vedtok styret ved NHS vinteren 2018 at handlingsplanen skulle revideres med målsetning om en ny handlingsplan med fokusområder og målsettinger for perioden 2021-2030. Det ble samtidig vedtatt at handlingsplanen skulle være en overordnet strategiplan for bevaring og utvikling av alle fire nasjonale hesteraser, og den norske kaldblodstraveren ble også inkludert i arbeidet.

Norsk Hestesenter har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, sammen med organisasjonene for de nasjonale hesterasene, representant fra faginstitusjon/forskningsmiljøet på NMBU og representant for det veterinærfaglige.

Gruppen som har gjennomført arbeidet med handlingsplan for 2021-2030 har bestått av følgende personer:

• Ingrid Sponheim, styret i Norsk Hestesenter, leder
• Stine Brunsberg / Linn Wåler Rønning, Landslaget for Dølahest
• Janne Seilen / Hege Sæther Moen, Norges Fjordhestlag
• Gunn Grønås / Ingvild Sekse Eggen, Landslaget for nordlandshest/lyngshest
• Vidar Arnesen, Det Norske Travselskap
• Målfrid Vatne, veterinærfaglig kompetanse
• Peer Berg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, avlsfaglig kompetanse
• Siri Furre, avlsfaglig person fra NHS og sekretær

Det har i tillegg vært innhentet innspill fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk Genressurssenter (NIBIO), og Nordisk Genbank husdyr (NordGen).

Handlingsplanen vil være organisasjonenes og sentrenes redskap i arbeid med forvaltning og bevaring av de nasjonale hesterasene i den kommende planperioden.

Fagutvalg for avl og bevaring av de nasjonale hesterasene vil årlig gi sine tilrådinger til Landbruks- og matdepartementet (LMD) for prioriteringer av avlstiltak for de nasjonale rasene med utgangspunkt i handlingsplanen.

Se utkast til ny handlingsplan. Handlingsplanen sendes ut på høring til følgende høringsinstanser:

Avlsorganisasjonene for de fire nasjonale rasene:
Landslaget for Dølahest
Norges Fjordhestlag
Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Det Norske Travselskap

De nasjonale sentra:
Norsk Fjordhestsenter
Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norsk Genressurssenter (NIBIO)
Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Parallelt vil det være en åpen høring, der alle som ønsker det kan sende inn sine innspill.

Høringsuttalelser leveres via elektronisk skjema på nettsidene til Norsk Hestesenter. (Høringsfristen har utløpt, og skjemaet er stengt.)

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 10. mai 2021.