Handlingsplan for bevaring og utvikling av de nasjonale hesteraser 2021-2030

De nasjonale hesterasene overvåkes kontinuerlig, og ulike tiltak og virkemidler for økt avl og bruk av disse iverksettes av NHS og de respektive raseorganisasjonene i samarbeid med deres nasjonale sentre. Handlingsplanen vil være organisasjonenes og sentrenes redskap i arbeid med forvaltning og bevaring av de nasjonale hesterasene i den kommende planperioden.

Handlingsplanen er bestilt av styret ved Stiftelsen Norsk Hestesenter og skal brukes for å synliggjøre rasenes utfordringer og styrker, samt være grunnlaget for å synliggjøre hva som skal til for en god avlsfaglig og helsemessig forvaltning av rasene. Alle våre fire nasjonale rasenr er definert som nasjonale og bevaringsverdige etter de kriteriene som er utarbeidet av Norsk genressurssenter i samarbeid med Genressursutvalget for husdyr. Rasene nordlandshest/lyngshest, fjordhest og dølahest er definert som kritisk truet, mens rasen kaldblodstraver er definert som truet.

Norsk Hestesenter har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, sammen med organisasjonene for de nasjonale hesterasene, representant fra faginstitusjon/forskningsmiljøet på NMBU og representant for det veterinærfaglige.

Gruppen som har gjennomført arbeidet med handlingsplan for 2021-2030 har bestått av følgende personer:

• Ingrid Sponheim, styret i Norsk Hestesenter, leder
• Stine Brunsberg / Linn Wåler Rønning, Landslaget for Dølahest
• Janne Seilen / Hege Sæther Moen, Norges Fjordhestlag
• Gunn Grønås / Ingvild Sekse Eggen, Landslaget for nordlandshest/lyngshest
• Vidar Arnesen, Det Norske Travselskap
• Målfrid Vatne, veterinærfaglig kompetanse
• Peer Berg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, avlsfaglig kompetanse
• Siri Furre, avlsfaglig person fra NHS og sekretær

Det har i tillegg vært innhentet innspill fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk Genressurssenter (NIBIO), og Nordisk Genbank husdyr (NordGen). Handlingsplanen har vært ute på høring.

Fagutvalg for avl og bevaring av de nasjonale hesterasene vil årlig gi sine tilrådinger til Landbruks- og matdepartementet (LMD) for prioriteringer av avlstiltak for de nasjonale rasene med utgangspunkt i handlingsplanen.

Handlingsplan for bevaring og utvikling av de nasjonale hesteraser 2021-2030