Styret ved NHS har nedsatt en arbeidsgruppe for revideringsarbeidet bestående av: 
Ingrid Sponheim – leder
Stine Brunsberg – Landslaget for dølahest
Katrine Haugaard – Norges Fjordhestlag (møter for Janne Seilen)
Gunn Grønås – Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Vidar Arnesen – Det norske travselskap
Målfrid Vatne – veterinærfaglig kompetanse
Siri Furre – avlsfaglig kompetanse, sekretær for gruppa

Arbeidet med revideringa av handlingsplan er delt i to faser. Fase 1 er en sammenfatning av alle tiltak og prosjekter som er gjort i forbindelse med gjeldende handlingsplan, dette arbeidet er utført i andre og tredje kvartal 2018. I fase 2 skal det utarbeides en overordnet strategiplan for alle fire nasjonale hesteraser, den overordnede strategiplanen skal ha tilknyttede handlingsplaner til de enkelte hovedområdene. Arbeidet med revideringsprosessen er nå formelt satt i gang ved opprettelse og oppstart av revisjonsgruppa som hadde sitt første møte torsdag 6. desember.

I første møte var det bred enighet om at det er særdeles heldig at alle de fire nasjonale rasene er samlet i dette arbeidet. Gruppa ønsker at rasene står sterkt sammen på de områdene som er felles, og ser positivt på individuelle satsingsområder. Handlingsplanen skal inkludere ambisiøse visjoner for de nasjonale hesterasene, men med realistiske tiltak som kan gjennomføres i planperioden.

Gruppa har ambisjoner om å fullføre arbeidet med handlingsplanen i 2019, slik at en ny handlingsplan kan trå i kraft første kvartal 2020. Et utkast bør dermed foreligge på forsommeren 2019 slik at det er tid til å gjennomføre en bred høringsrunde både i organisasjonene og i andre aktuelle instanser.

For spørsmål om arbeidet med revidering av handlingsplan for nasjonale hesteraser ta kontakt med sekretær for gruppa, Siri Furre, på siri.furre@nhest.no.