Arve Rolstad var utdannet veterinær og ble statskonsulent for hesteavl i 1962. Han gjorde en betydelig innsats for norsk hesteavl gjennom 30 år i embetet - først for dølahesten, siden også for fjordhesten og etterhvert for alle hesteraser i landet. 

Arve Rolstad ble ansatt som statskonsulent i en tid da hesteholdet var i ferd med å gjennomgå store omveltninger, den største endringen var at hesten ble erstattet av maskiner i landbruket, og etterhvert forsvant den også fra forsvaret. Antall hester i Norge stupte. I 1967 overtok Rolstad totalansvaret for all hesteavl i Norge, og Rolstad har uttalt at det var viktig i hans periode å legge om kursen, slik at man formet hester som kunne brukes på andre områder. At en dølahestmann skulle styre fjordhestavlen førte forøvrig til stor usikkerhet i fjordhestmiljøet, men med stødig blikk for avsldyr som egnet seg for de nye bruksområdene som fritidshest, forsvant skepsisen, og i 1990 ble Rolstad utnevnt til æresmedlem av Norges Fjordhestlag.

Et viktig verktøy for statskonsulenten var hingsteutstillingene, hoppeutstillingene og unghestskuene, og utstillingsresultatene fikk ofte stor spalteplass. Statskonsulenten var en egen etat underlagt Landbruksdepartementet, og hadde kontor i Oslo. Embetet ble så flyttet ut til husdyrfagmiljøene på Norges Landbrukshøgskole på Ås. Etterhvert kom det stadig nye hesteraser inn landet i tillegg til de nasjonale rasene - fjordhest, nordlandshest/lyngshest, dølahest og kaldblodstraver som hadde vært de toneangivende i tidligere tider. Flere foreninger og organisasjoner kom til, og i 1973 ble et samarbeidsutvalg for avl og bruk av hest i Norge dannet, og utvalget ble underlagt statskonsulent Rolstad. Utvalget skulle fungere som et rådgivende organ for statskonsulenten. Et viktig arbeidsområde var å få importen av hest inn i organiserte former. - Jeg så på min rolle som statskonsulent som et bindeledd mellom det offentlige og oppdretterne. Derfor reiste jeg mye rundt for å snakke med hesteeiere over hele landet. Jeg var med på så mange hesteutstillinger som jeg rakk, fortalte Rolstad i et intervju til jubileumsmagasinet for Sikkilsdalen i år.

Da Norsk Hestesenter ble stiftet i 1986, flyttet statskonsulenten inn på Starum. Arve Rolstad fortsatte i sitt embete fram til oppnådd aldersgrense i 1992, og ble den siste statskonsulenten i Norge. Stillingen ble da omgjort til avlsleder ved NHS.

Arve Rolstad har vært svært viktig for hesteavlen i Norge, og har satt tydelige spor etter seg. For sin innsats har han også fått kongens fortjenestemedalje i gull. Og selv etter at han gikk over i pensjonistenes rekker, har han jevnlig vært i Sikkilsdalen og på hingstekåringa på Stav, med et stadig godt blikk for gode avlsdyr - og et vennlig smil til kjente og ukjente.

Tusen takk for din utrettelige innsats for den norske hesteavlen, Arve Rolstad! Vi lyser fred over ditt minne.

 

Kilder: "Hesten i vår tid" av Hans Kolbein Dahle, Tun forlag 2009 og "Sikkilsdalen - Arnested for den moderne hesteavlen i Norge", utgitt av NHS 2018