Hester har tradisjonelt vært mye brukt i arbeid, særlig i landbruket. I nyere tid har bruken av hester dreid seg hovedsakelig mot sport og rekreasjon, men vi opplever nå en økende interesse for å igjen ta hesten i bruk i mer tradisjonelle arbeidsformer. Dette kommer både av at flere og flere blir opptatt av å ivareta gamle tradisjoner og kunnskap, men også utfra et ønske om en mer miljøvennlig drift. Som en konsekvens av at denne kunnskapen ikke er en del av dagliglivet lenger er den dessverre på vei til å bli borte. Tidligere ble kunnskapen og ferdighetene gjerne overlevert fra generasjon til generasjon over det ganske land, av ren nødvendighet. For å bevare denne viktige kulturarven er det behov for et sted der de som ønsker det kan tilegne seg kunnskapen om denne måten å bruke hesten på. Det eksisterer ingen slik formell utdanning i Norge i dag. Nærmeste mulighet er Sveriges Lantbruksuniversitet, som tilbyr en slik utdanning på deres campus i Wången. Utdanningen går over to år, på deltid, og har plass til 12 studenter per kull. Norsk Hestesenter har igangsatt et prosjekt med å kartlegge behovet for utdanning innen brukshestkjøring i Norge. Brukshestkjøring innebærer all form for kjøring med hest og redskap eller vogn, som ikke er rettet mot sport. Det utgjør en eller annen form for arbeid, det være seg persontransport (oppdragskjøring), varetransport, skogsarbeid eller arbeid i landbruket. 

Ansvarlige for prosjektet «Med hest og kjerre inn i fremtiden» er koordinator for nasjonalt senter for dølahest ved Norsk Hestesenter, Janne Irene Dalby, fagansvarlig for kjøring Simon Lande, avlsrådgiver Therese Selle og trainee Alva Ljosdal ved Stiftelsen Norsk Hestesenter. Før påske var Janne og Simon på studietur til Wången i Sverige for å se på hvordan brukshestutdanningen er lagt opp der.  

Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Foreningen Arbeidshesten, Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest. Midlene vi har fått fra regjeringen skal gå til innkjøp av hester og utstyr for å senere kunne utvikle en fagskoleutdanning for brukshestkusker.