Under pandemien har det vært digitale møter, men med hjelp av midler fra ERFP (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) kunne NordGen endelig invitere til et nytt fysisk møte i november i år. Denne gangen var møtet lagt til Malmø, nærmere bestemt Sveriges Lantbruksuniversitet, Campus Alnarp, og NordGen sine helt nye lokaler der. 

På det første møtet, som ble holdt i Oslo, var det representanter fra de nordiske og baltiske landene til stede. Siden den gang har også de britiske øyer blitt inkludert i nettverket. Målet med nettverket er å ha en plattform der en kan diskutere felles utfordringer, dele gode tiltak og lære av hverandre. På møtene er det både representanter fra raseorganisasjoner, forskere og koordinatorer for nasjonale raser i sine respektive land.

Nettverket har allerede resultert i noen konkrete tiltak for å øke bevisstheten og kunnskapen rundt nasjonale raser. Blant annet har NordGen begynt å publisere "rasehistorier" på sine nettsider. Et annet tiltak som er et direkte resultat av at dette nettverket ble etablert, er forskningsprosjektet "NaNoHorse". Prosjektet har som mål å karakterisere genomisk mangfold og innavl innad i og mellom nordiske hesteraser ved bruk av helgenomsekvensering. Genomisk karakterisering er et viktig første skritt i å dokumentere nåværende genetisk variasjon innen raser som skal bevares, og unik variasjon mellom raser. I søknaden skriver forskerne: 

"Det kan videre gi kunnskap om genomiske regioner med unike egenskaper og mangfold, samt genomiske regioner der raser mangler variasjon og er innavlet. Derfor kan denne informasjonen brukes av raseforeninger til å lage godt informerte bevarings- og avlsplaner. Vår forskning legger også grunnlaget for videre forskning som fører til økt positiv synergi i hestesektoren".

Rasene som er inkludert i studien er Gotlandsruss, Svensk Ardenner, Nord-Svensk brukshest, Kaldblodstraver, Dølahest, Nordlandshest/Lyngshest, Fjordhest, Finsk hest, Færøysk ponni og Islandshest. 

Les mer om "NaNoHorse"

Som et resultat av årets møtet kommer NordGen til å initiere utviklingen av en felles kunnskapsdatabase om nasjonale hesteraser. Det skal utarbeides et spørreskjema som sendes ut til de ansvarlige for de ulike rasene der en spør etter en del nøkkelinformasjon om hver enkelt rase. Dette skal danne grunnlaget for databasen og en ser for seg en årlig oppdatering av databasen med populasjonsdata som f.eks populasjonsstørrelse, aktive hingster i avl, bedekte hopper og følltall, for å nevne noe. 

Arbeidet i nettverket kommer til å fortsette framover med digitale møter og workshops.