Prosessen startet opp i november, og den skal fortsette utover i første kvartal neste år. I denne perioden skal det det arbeides med ambisjoner, verdier og overordnede målsettinger for organisasjonen. Målet er å komme frem til konkrete strategiske retninger for Norsk Hestesenter, som skal legge grunnlaget for fokusområder og handlingsplaner i kommende strategiperiode.

En viktig del i prosessen er å innhente innsikt om virksomheten og omgivelser fra ansatte og samarbeidspartnere/brukere, samt utforske og prioritere strategiske veivalg. Det legges derfor opp til bred involvering av styret, tillitsvalgte, ansatte, medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere og andre aktuelle parter.

NHS får støtte av en ekstern samarbeidspartner, rådgivingsselskapet The Assessment Company, i denne strategiprosessen.