I perioden vi er inne i nå arbeides det med ambisjoner, verdier og overordnede målsettinger for organisasjonen. Målet er å komme frem til konkrete strategiske retninger for Norsk Hestesenter, som skal legge grunnlaget for fokusområder og handlingsplaner i kommende strategiperiode.

En viktig del av prosessen er å innhente innsikt om virksomheten og omgivelser fra ansatte, myndigheter og samarbeidspartnere/brukere, samt utforske og prioritere strategiske veivalg. Alle ansatte har vært involvert i å utarbeide en analyse for sin egen enhet gjennom en SWOT-analyse, som ble presentert på et arbeidsmøte med styret og ledergruppen i november.

23 eksterne parter (medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere, myndigheter og andre aktuelle parter) har nå deltatt i intervjuer med rådgivingsselskapet The Assessment Company. Selskapet er en ekstern samarbeidspartner NHS får støtte av i denne strategiprosessen. Denne runden har gitt verdifull innsikt for det videre arbeidet, og vi takker så mye for engasjementet som har blitt vist så langt. Materialet ble presentert for styreleder, ledergruppen og tillitsvalgte i januar, og vil gjennomgås med alle ansatte på arbeidsmøter med gruppearbeid i februar.

Arbeidet med strategiprosessen forventes å være ferdig i løpet av våren.