Klima- og miljødepartementet sendte 14. mars forslag om endringer i friluftsloven §§ 2, 3a, 15, 16 og 24 ut på høring, med høringsfrist 10. juni. Forslaget innebærer at fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste kommunenes vedtak om ferdselsrestriksjoner. Ingen hesteorganisasjoner var blant høringsinstansene, og NHS fanget dessverre ikke opp denne høringen.

Fikk utvidet svarfrist

Den eneste høringssvaret som kom fra hestemiljøet innen den opprinnelige fristen var fra Islandshestmiljøet i Sandnes/Stavanger. De ba i sin uttalelse om utsetting av fristen og at departementet informerte hesteorganisasjonene (deriblant Norsk Hestesenter) og tok inn disse som høringsinstanser. Departementet lyttet til dette, og sendte brev på e-post den 18. juni til de foreslåtte organisasjonene med oppfordring om å sende synspunkter innen 4. juli. Norsk Hestesenter mottok aldri denne informasjonen (e-posten ble sendt til en annen organisasjon) og vi fikk derfor ikke svart innen 4. juli eller informert de organisasjoner som ikke stod på adresselisten til departementet (deriblant Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb). Når dette ble klart, fikk derfor NHS med flere frist til å sende innspill innen kl. 12.00 i dag. Det setter vi stor pris på. 

Høringsuttalelse

Norsk Hestesenter stiller seg kritiske til endringsforslaget i friluftslovens §§ 2, 3a, 15 og 16 som innebærer at Fylkesmannen ikke lengre skal stadfeste vedtak om ferdsel og oppholdsrestriksjoner for avgrensede områder og strekninger. Her kan du lese høringssvaret fra NHS i sin helhet.

Her finner du informasjon om høringen fra Klima- og miljødepartementet.