Det er antageligvis et sted rundt 200 rideskoler i Norge, men ingen vet antallet helt sikkert. Drøyt 50 av disse rideskolene er drevet av klubber tilhørende Norges Rytterforbund. Med dette som bakgrunnsteppe har Bransjeforeningen for rideskoler, Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter nå satt i gang et arbeide med å kartlegge antall rideskoler, samt å finne kontaktinformasjon til hver enkelt rideskole for å kunne komme i direkte kontakt. Senere vil fasiliteter, antall ansatte og deres kompetanse, antall elever og antall hester kartlegges. 

Årsaken til ønsket om en slik kartlegging av rideskoler i Norge er for å kunne tallfeste omfang og aktivitet overfor myndighetene, og for å enklere komme ut med relevant informasjon til rideskolene. Dette kan for eksempel være smittevernsinformasjon ved sykdomsutbrudd, tilbud om etterutdanning av instruktører og for å lage samarbeidsplattformer, kommunikasjonsplattformer og prosjekter rideskolene kan søke støtte om fra kommuner og andre aktuelle instanser.