Trinn 1 i utlysningen åpner 2. april kl 12:00 og stenger 22. mai 2024 kl. 14:00.

60 prosent av midlene i utlysningen er satt av til programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi, og 40 prosent er satt av til programområdet samfunnsvitenskap og humaniora.

Ønskelig med flere norske prosjekter og samarbeidsprosjekter
Samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge oppmuntres, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og med næringen. Helnorske prosjekter er også velkomne til å søke midler, så vel som helsvenske. Alle deler av Stiftelsen Hesteforsknings forskningsprogram dekkes innenfor den aktuelle utlysningen, inkludert alle områder innen hestenæringen, som for eksempel trav, galopp, ridesport og annen hesteaktivitet. Stiftelsen forbeholder seg retten til å praktisere porteføljetenkning.

Søknadsprosess 
Merk at alle søknader bruke søknadsmalen som finnes på Stiftelsen Hästforsknings nettside for trinn 1 og trinn 2. Malen gjelder fra 2023 også for norske deler av SHF-forskningsprosjekter ved registrering hos Norges Forskningsråd. Utlysningen skjer i to trinn. Trinn 1 gjøres i form av en kortere skisse av prosjektideen med fokus på relevans for hesten og hestenæringen. Et antall søkere går videre til trinn 2 og skal da sende inn en fullstendig søknad. Søknaden skal skrives på engelsk både i trinn 1 og trinn 2 med en oppsummering på svensk eller norsk.

Merk at maksimalt tillegg for svenske overhead-kostnader (OH) er 25 % på lønninger og forbruksmateriell, og søkt OH kan aldri overstige faktiske kostnader.

Dersom et prosjekt har behov for å bruke forsøkshester/personer, må det angis hvorfor og på hvilken måte allerede i trinn 1, basert på de tre R’ene (Reduce, Refine, Replace). For alle søknader bør det tydelig angis en metodisk beskrivelse av antall hester/personer som planlegges undersøkt. Søknaden skal også tydelig redegjøre for hvordan forventede resultater skal spres til praktisk hestenæringen/hesteeiere og hvordan prosjektet planlegger å arbeide for at prosjektresultatene anvendes praktisk i samme grad.

Det er mulig å søke om maksimalt 1 million per år i 3 år. For samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge kan denne summen søkes i begge land i respektive valuta. En søknad per hovedsøker og utlysning gjelder. Hovedsøker skal inneha doktorgrad eller tilsvarende, og være tilknyttet et svensk eller norsk forskningsmiljø. For ytterligere instruksjoner, se stiftelsens håndbok. Søknader som ikke følger håndbokens instruksjoner vil automatisk bli avslått.

For samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, samt helnorske prosjekter finnes det spesielle instruksjoner i stiftelsens håndbok og i søknadsskjemaet.

Informasjonsmøte
Digitalt informasjonsmøte om årets utlysning med mulighet for å stille spørsmål om søknadsprosessen vil bli arrangert 16. april kl. 10-12:00. Påmelding til informasjonsmøtet sendes til lina.Bengtsson@lantbruksforskning.se senest 1 uke før møtet – 9. april 2024 kl 10:00.

Viktige datoer og frister
Trinn 1 åpner 2. april kl. 12:00
Trinn 1 stenger 22. mai kl. 14:00
Trinn 2 åpner 2. september kl. 12:00
Trinn 2 stenger 1. oktober kl. 14.00
Styret tar beslutninger i desember 2024.

Les utlysningen på Stiftelsen Hästforsknings nettside.

SØK OM FORSKNINGSMIDLER

Bakgrunn for samarbeidsavtalen
Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og en egen avtale ble underskrevet i 2009. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter, Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Norsk Hestesenter skal koordinere aktørene på norsk side i samarbeid med Norges Forskningsråd. Gjennom hesteforskningsprogrammet ønsker hestenæringen i begge land å oppnå økt kunnskap, å bidra til nyskaping innen hestenæringa i tillegg til at forskning på hest kan bedre både hestevelferden og kvaliteten på selve hesteholdet.