Årets utlysning er på totalt 12 millioner svenske kroner, hvorav anslagsvis 2,5 millioner SEK til nye prosjekter og 9,5 millioner SEK til pågående prosjekter, forutsatt at fortsettelsessøknad godkjennes. Utlysningen inkluderer også 10 millioner kroner, hvorav anslagsvis 3 millioner kroner til nye prosjekter og 7 milloner kroner til pågående prosjekter, forutsatt at fortsettelsessøknad godkjennes. 60 prosent av utlysningsmidlene tildeles programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi og 40 prosent tildeles programområdet samfunnsvitenskap og humaniora. Det oppmuntres til samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge, samt samarbeid mellom kompetanseområder/institusjoner og med industrien. Alle deler av Stiftelsen hästforskning forskningsprogram dekkes innenfor denne utlysningen.

Søknadsprosedyre

Utlysningen skjer i to trinn, trinn 1 gjøres i form av en kort skisse av prosjektideen med fokus på relevans for hesten og hestenæringen. En rekke søkere går videre til trinn 2 og må da sende inn en fullskala forskningssøknad. Søknaden skrives på engelsk i både trinn 1 og trinn 2 med oppsummering på svensk eller norsk. Det praktiseres ingen øvre grense for OH-kostnader, men omsøkt overhead kan aldri overstige faktiske kostnader. Dersom et prosjekt har behov for å bruke forsøkshester/mennesker, må det oppgis hvorfor og på hvilken måte allerede i trinn 1, basert på de tre R-ene (Reduce, Refine, Replace). For alle søknader bør en tydelig metodebeskrivelse angående antall hester/personer som planlegges undersøkt angis tydelig. I søknaden skal det også klart fremgå hvordan forventede resultater skal formidles til den praktiske hestenæringen/hesteeiere og hvordan prosjektet planlegger å arbeide for at prosjektresultatene skal anvendes praktisk.

Det kan søkes om midler på maksimalt 1 million per år i 3 år. For samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge kan denne summen søkes i begge land i respektive valuta. Det skrives én søknad per hovedsøker og utlysning. Hovedsøker må ha doktorgrad eller tilsvarende og være knyttet til et forskningsmiljø. For nærmere anvisninger, se stiftelsens håndbok. Søknader som ikke følger instruksjonene i manualen vil automatisk bli avvist. For samarbeidsprosjekter mellom Sverige og Norge samt helnorske prosjekter er det spesielle anvisninger i stiftelsens håndbok og i søknadsskjemaet. Søknadssystemet har i år blitt oppdatert med en modifisert budsjettdel for å tydelig vise budsjettfordelingen mellom land (NOK og SEK), og for å tydeliggjøre stiftelsens retningslinjer vedrørende rapportering av alle søkeres deltakelse i prosjektet (trinn 2). I oppdateringen er det også lagt til en seksjon vedrørende informasjon om etisk status i trinn 2. 

For utfyllende informasjon og søknad se: Startsida – Stiftelsen Hästforskning (hastforskning.se)

Stiftelsen Hästforskning finansierer hesteforskning i Sverige og Norge, og Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i stiftelsen. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter (midler fra Norsk Rikstoto, øremerket av LMD), Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.