Tilsynene ble gjennomført som del av et pilotprosjekt i 2019–2021, og det siste vedtaket i prosjektet ble fattet av NOKUTs styre den 8. juni 2021. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

– Fagskolene skal selv ha kompetansen til å kvalitetssikre fagskoleutdanningene de tilbyr, og det innebærer mye ansvar. Derfor er det viktig med et eksternt blikk på kvalitetsarbeidet deres med jevne mellomrom. Prosjektet har hatt som formål å være et slikt eksternt blikk, på lik linje med tilsyn med kvalitetsarbeid ved universiteter og høyskoler, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

For høyere yrkesfaglig utdanning er det første gang NOKUT gjennomfører et tilsyn med fagskolenes kvalitetsarbeid på denne måten. Basert på erfaringene i piloten vil NOKUT i perioden 2020–2028 føre tilsyn med alle fagskolers systematiske kvalitetsarbeid og bidra til å styrke fagskolens evne til å kvalitetssikre og videreutvikle utdanningene.

Fagskolene som deltok i tillegg til Norsk Hestesenter var AOF Østfold, Fagskolen Aldring og helse, NKI Fagskoler og Fredrikstad FagAkademi, som nå er en del av Norges Fagakademi.

Oppretting av mangler

Etter første tilsyn fikk fire av de fem fagskolene som deltok, deriblant Norsk Hestesenter, pålegg om å rette opp mangler i kvalitetsarbeidet. Det ble gitt frist på ett år (til november 2020) for oppretting av manglene. – Det var en bra tilsynsprosess og rapporten ga oss gode råd til videreutvikling av fagskolens kvalitetsarbeid, og vi brukte den som et verktøy i utviklingsarbeidet, forteller Cecilie Gaarder Skaug, direktør og rektor ved Norsk Hestesenter.

Norsk Hestesenter sendte inn dokumentasjon på oppretting av de påpekte manglene innen fristen, og har nå fått følgende konklusjon fra NOKUT: «Stiftelsen Norsk Hestesenter har rettet opp manglene i sitt kvalitetsarbeid som fagskolen fikk vedtak om å rette opp, i tråd med kravene i fagskoletilsynsforskriften § 4-1 Fagskolens systematiske kvalitetsarbeid og § 4-2 Fagskolens system for kvalitetssikring.».

Våre egne indikatorer som f.eks. antall søknader per studieplass, andel som fullfører studiet, ridelærerstudentenes tilfredshet (målt i den nasjonale undersøkelsen studiebarometeret) og praksisveileders vurdering viste at kvaliteten i ridelærerutdanningen kan anses som god. – Manglene gikk i stor grad på beskrivelser og dokumentasjon av kvalitetssikringssystemet, samt mål for kvaliteten i utdanningene og innhenting av informasjon for indikasjon på måloppnåelse, forklarer Gaarder Skaug. – Vi er glade for at manglene vi fikk vedtak om å rette opp er vurdert som utbedret. Kvalitetssystemet har også gitt oss funn som indikerte at kvaliteten i travtrenerutdanningen ikke kunne anses som like tilfredsstillende og at tiltak måtte iverksettes, noe vi allerede da hadde konkludert med behov for og påbegynt arbeidet med.

Denne prosessen har bidratt til å utvikle det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norsk Hestesenter og gjort det til en viktig del av det daglige arbeidet. – Vi fortsetter å arbeide systematisk med kvalitetsarbeidet, i samsvar med gjeldende lov og forskrift, avslutter Gaarder Skaug.