Norsk Hestesenter sendte søknad den 10. februar i år om godkjenning av ny travtrenerutdanning til NOKUT, og har nå mottatt betinget vedtak om akkreditering av utdanningen. Betinget vedtak betyr at Norsk Hestesenter får godkjent utdanningen ved å gjøre endringer som NOKUT stiller krav om. Det må dokumenteres at endringene er gjort, og deretter mottar Norsk Hestesenter tilbakemelding fra NOKUT på at vilkårene for utdanningen er oppfylt.

Kravene NOKUT stiller er:

  • At det formelle opptakskravet snevres inn til å kun gjelde fagbrev i hestefag og fagbrev i hovslagerfag (eller opptak basert på realkompetansevurdering)
  • At intervju fjernes som eget opptakskrav
  • At det gjøres rede for hvordan opptaksprøven skal rangeres
  • At krav til fagmiljøets størrelse oppgis i Norsk Hestesenters egen kravspesifikasjon

Rapporten fra NOKUT om betinget vedtak gir også flere nyttige innspill til blant annet innhold og struktur på travtrenerutdanningen. NOKUT anbefaler sterkt at vi gjør et par endringer i læringsutbyttebeskrivelsene, siden noen av dem er svært generelle og lite fagspesifikke for yrket.

Norsk Hestesenter har i tillegg til innspillene fra referansegruppe trav, og diskusjoner i styret og utdanningsrådet ved Norsk Hestesenter, samarbeidet med både DNT og travtrenerforeningen i forkant av innsending av søknaden, for å sette opp en emnestruktur for utdanningen og identifisere hva en travtrener har behov for å kunne. Utdanningen det er søkt om har et omfang på 30 studiepoeng og vil bestå av samlinger, nettundervisning og praksis, og vil gjennomføres på ett år på deltid. DNT og travtrenerforeningen har kommet med innspill til praksissteder, men vi har ikke vært i kontakt med noen av disse enda.

Det er viktig at vi møter næringen slik at vi utvikler en aktuell utdanning. I august vil vi derfor involvere næringen bredt og sammen med travtrenerforeningen og DNT invitere personer til et seminar og fortelle hvor vi er og hva som skjer videre, og få innspill til den foreløpige studieplanen. Emnene som inngår i utdanningen vi har søkt, og fått betinget godkjent, er treningslære og trening av hest med fordypning gjennom praksis (10 studiepoeng), hestehold og stalldrift (10 studiepoeng), økonomi og administrasjon (5 studiepoeng) og markedsføring og kommunikasjon (5 studiepoeng).

Etter at et slikt møte er avholdt kan vi starte med å utvikle hvert enkelt emne og finne aktuelle forelesere. Vi ser for oss å samarbeide med flere i undervisningen. Fagskolen skal ikke nødvendigvis sitte på fagkompetansen selv, men er ansvarlig for å koordinere flere aktører som gir en god bredde i undervisningen. Norsk Hestesenter er opptatt av å knytte til oss og bruke fagpersoner som er anerkjente og dyktige innenfor sine fagområder.

Første kull med studenter vil først kunne starte i 2022. Hvis det er stor interesse vil vi vurdere å ta opp to kull med studenter i 2022.