Utlysningen har to prioriterte områder, som inngår i SHFs forskningsprogram, og gjelder bidrag til forskning innenfor disse.

Utlysningens prioriterte områder

1. Veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi/naturvitenskap
• Reproduksjon og avl – bevaringsverdige nasjonale hesteraser (norske)

For å skape best mulig forutsetninger for en framtidig hestepopulasjon som er frisk og holdbar, med god kapasitet og et lynne som passer til bruksområdene, er det viktig å undersøke den genetiske variasjonens betydning for de egenskapene rasen bedømmes på, sammen med en identifisering av hvilken betydning de miljømessige faktorene har. Genkartlegging og gensammensetningens betydning, såvel avlsmessig som for den genetiske variasjonen med tanke på avlsvurdering, er fortsatt viktige områder.

Eksempler på forskningsområder:

• Kartlegging av innavl og populasjonsstørrelse med tanke på bevaring av de nasjonale rasene

• Forekomst og betydning av disposisjon for genetiske defekter i ulike hestepopulasjoner og hvordan dette bør håndteres

• Utvikling av avlsarbeidet for en sikrere avlsvurdering av prestasjon, helse, holdbarhet og lynne

2. Samfunnsvitenskap og humaniora
• Hestens betydning for mennesket – Hesteassistert terapi

Hesten brukes i økende grad for å fremme menneskers helse, velvære og livskvalitet, blant annet gjennom hesteassistert terapi. Denne terapiformen inkluderer aktiviteter både på og ved hest, samt i miljøet i tilknytning til hest. Det er likevel i liten grad forsket på hestens funksjon som en terapeutisk ressurs. 

”Hest i behandling” er et tverrvitenskapelig område, og studier der empirisk forskning kombineres med teoretiske analyser innen de humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsområdene vil prioriteres. Det er ønskelig at forskningen dekker områder som kjønn- og aldersperspektiv der dette er relevant.  

Stiftelsen Hästforskning har en egen håndbok med veiledning til søknadsprosessen og informasjon om hvilke kriterier søknadene vurderes etter.

Det forventes at prosjekter som får bevilget støtte starter opp i 2021. Det kan søkes om midler for inntil tre år, maksbeløp er én million NOK per år i gjennomsnitt.

Viktige datoer og tider

  • Utlysningen åpner 14. januar 2021, kl. 12.00
  • Utlysningen stenger 25. februar 2021, kl. 14.00
  • Styret tar beslutningen i april 2021

Annet

Det oppmuntres til samarbeid mellom ulike kompetanseområder/institusjoner, samt med næringen. Søknader innen begge de prioriterte områdene ønskes velkommen. I hver søknad skal det oppgis:

  • forskningens innvirkning på hestevelferden
  • nytte for næringen
  • om det er planlagt bruk av forsøksdyr
  • om det inngår datainnsamling av personopplysninger
  • beskrivelse av plan for informasjonsspredning for implementering

Det bevilges maks én million kroner per år i gjennomsnitt for prosjektperioden. Beløpet er inkludert OH. Det er ingen øvre grense for OH-kostnader. Det kan sendes inn en søknad for inntil tre års forskning per prosjektleder. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede midler tilgjengelig i denne utlysningen.

Søknad

Kun norske forskningsorganisasjoner er berettiget til å søke. Søknadsprosessen består av ett trinn, og tilsvarer trinn to ved ordinær utlysning, altså en fullstendig søknad med høy vitenskapelig kvalitet.

Søknaden bedømmes med vekt på relevans og vitenskapelig kvalitet av vurderingsgruppene. Søknaden skal skrives på engelsk, med et sammendrag på norsk eller svensk. Sammen med søknaden skal CV, samt en bekreftelse fra din organisasjon om forvaltning av eventuelle forskningsmidler, ”blankett för underskrift” sendes inn.

Du søker forskningsmidler gjennom stiftelsens søknadssystem. Har du spørsmål om søknadssystemet, ta kontakt med administrasjonen i SHF

Her sender du inn søknad.

For mer informasjon, se Stiftelsen Hästforskning sine nettsider.

Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Sverige og Norge. Norsk Hestesenter er en samarbeidspartner i stiftelsen. Fra norsk side kommer den finansielle støtten fra Norsk Hestesenter (gjennom midler fra Norsk Rikstoto), Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.