Støtten er gitt gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) sin ordning Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Diku eies av Kunnskapsdepartementet.

Norsk Hestesenter er tildelt 933 063 kroner som skal brukes til utstyr i vår nye fagskoleutdanning for hovslagere, som vi høsten 2020 fikk midler fra Landbruksdirektoratet for å utvikle. Det planlegges for en modulbasert utdanning som skal gjennomføres både via samlinger og studier hjemmefra.

— For å sko hest, tilpasse sko og smi spesialbeslag, trengs det mye forskjellig verktøy og utstyr. For å kunne tilby god kvalitet i utdanningen og for å oppnå et best mulig læringsutbytte er det nødvendig å ha tidsriktig og oppdatert utstyr. Midlene vil gå til innkjøp av blant annet klassesett med gassesse og hovslagerutstyr til studenter i smia og varebil med utstyr for praksis utenfor campus. Utstyrsbehovet for fagskoleutdanning for hovslagere er også diskutert med Norges Hovslagerforening, forteller Cecilie Gaarder Skaug, direktør og rektor ved Norsk Hestesenter.

Gaarder Skaug presiserer at godt utstyr er en kritisk suksessfaktor for å få til en god fagskoleutdanning for hovslagere. — Tilgang til tidsriktig utstyr i utdanningen vil gjøre det mer attraktivt å ta fagskoleutdanningen, det vil bidra til både å gi en økning i antall hovslagere og øke kvaliteten på arbeidet hovslagerne utfører. Selv om målgruppen er liten, vil utstyret gi ringvirkninger i hestenæringen i Norge.

I arbeidet med å utvikle fagskoleutdanning for hovslagere, vil vi knytte til oss relevante og kompetente aktører i næringen og fagmiljøet. I samarbeid vil vi utarbeide en fullstendig studieplan som sendes NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for godkjenning.

Planlagt oppstart for fagskoleutdanningen for hovslagere er januar 2022.